Şasi Kamyon Üzerine Akaryakıt Tankeri Tadilatında Ek ÖTV Alınıp Alınmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı
:​
25947440-135[2019]-E.2335
28.01.2020​
Konu
:​
Şasi Kamyon Üzerine Akaryakıt Tankeri Tadilatında Ek ÖTV Alınıp Alınmayacağıİlgi
:​
04/02/2019 tarihli ve 7232 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketiniz tarafından 26/12/2018 tarihinde ilk iktisabı yapılan 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan şasi kamyonun kayıt ve tescil işleminden önce akaryakıt tankerine tadil edildiği, kayıt ve tescil işlemleri için Noterliğe başvurmanız sonucu, ilgili Noterlikçe söz konusu aracın üst yapısında, tadilat/ek imalat yapılması nedeniyle dönüştürülen söz konusu araç için hesaplanan ÖTV'nin, beyan edilerek ödenmesinin istenildiğinden bahisle, söz konusu aracın ilk iktisabında ödediğiniz ÖTV haricinde, ilave ÖTV'nin beyan edilerek ödenip ödenmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (2/1-b) maddesinde, ilk iktisabın (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

- (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu,

- (11/3) maddesinde (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

- (12/1) maddesinde özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Anılan Genel Tebliğin (IV/Ğ/1) bölümünde belirtildiği üzere, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan, ancak kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka taşıta dönüştürülen taşıtların ilk iktisabında ÖTV doğmakta, dolayısıyla, kayıt ve tescile tabi bir taşıtı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak/yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka taşıt imal edenler tarafından, ÖTV mükellefi olarak, söz konusu taşıtların ilk iktisap kapsamında teslim edilmesi, kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya kendi adına kayıt ve tescil ettirilmesi işleminde ilave ÖTV beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

Bu uygulamada, esas itibarıyla, tadilat/ek imalat sonucu taşıtın Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre aynı veya daha yüksek oranda ÖTV'ye tabi olan başka bir taşıta dönüştürülmesi halinde ilave ÖTV aranmaktadır. Kayıt ve tescilden önce yapılan tadilat neticesinde daha düşük oranda ÖTV'ye tabi bir taşıta dönüşüm nedeniyle daha az tutarda vergi hesaplanan durumlarda ek ÖTV beyanı ve ödemesi aranmamakla birlikte, daha düşük oranda ÖTV'ye tabi bir taşıta dönüştürülen ancak matrahtaki artış dolayısıyla daha yüksek tutarda vergi hesaplanan durumlarda da ek ÖTV beyanı ve ödemesi aranmaktadır.

Diğer taraftan, ilk iktisabı yapılan kamyon şasisi üzerine, alıcılar tarafından kasa, damper, tanker, konteyner, frigorifik kasa ve benzeri üst ekipman monte edilmek suretiyle yaptırılan tadilatlarda aracın kamyon vasfı değişmediğinden ek ÖTV beyanı ve ödemesi aranmamaktadır.

Dolayısıyla, ilk iktisabını şasi kamyon olarak yaptığınız taşıtın, kayıt ve tescilden önce yapılan/yaptırılan tadilat neticesinde, ÖTV'ye tabi akaryakıt tankerine dönüştürüldüğü ve söz konusu taşıtın tarife pozisyonunda ve vergi oranında herhangi bir değişikliğin meydana gelmediği anlaşıldığından, Şirketinizce ilave ÖTV beyan edilmesine ve ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst