Sağlık hizmetlerine ilişkin olarak Vergi Resim Ve Harç İstisnası Belgesi bulunan şirketin otellerle yaptığı kiralama sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı : 76464994-155[DH.2017.212] – 139063 07/08/2018

Konu : Sağlık hizmetlerine ilişkin olarak Vergi Resim Ve Harç İstisnası Belgesi bulunan şirketin otellerle yaptığı kiralama sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, hastane işleten şirketinizin, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan …/…/2015 tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesine sahip olduğu, Manavgat ve civarındaki otellerde konaklayan yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına otellerde yer kiralamak suretiyle sağlık hizmeti vermekte olduğunuz belirtilerek, otellerle yapılan kiralama sözleşmelerinin söz konusu belge kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendinde, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetlerinin damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

18/5/2017 tarih ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği ile 9/8/2016 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler bakımından uygulanmak üzere uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş olup, söz konusu tebliğin "Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı 5 inci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu belirtilmiş, bu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde de, "Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri" diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

Söz konusu Tebliğin "6.Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de,

"Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; 5 inci maddesinde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içinde yapılması şartıyla ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(2) Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tatbik edilmez.

(3) İstisna uygulaması belgede yer alan esaslar dikkate alınarak yürütülür.

(4) Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.(6) Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi, belge sahibinin ihale makamı ile yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlayacak olup, belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. Belge sahibi firmanın mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlerde her iki işlem tarafının da o işle ilgili belgesinin bulunmaması durumunda, söz konusu muamelelere damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaz."

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetlerinin döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayıldığı dikkate alındığında, bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün olmayan … ile şirketiniz arasında düzenlenen …/…/2017 tarihli kira sözleşmesinin, bahsi geçen Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst