Reklama aracılık hizmetinde uygulanan ciro priminde KDV tevkifatı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-39044742-130[Özelge]-1134194
17.12.2021​
Konu
:​
Reklama aracılık hizmetinde uygulanan ciro priminde KDV tevkifatı
İlgi
:​
… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin dahil olduğu grubun yazılı ve görsel yayıncılık faaliyetinde bulunan Şirketlerinin reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğünüz, faaliyetiniz kapsamında reklam satışı yaptığınız ajans ve/veya müşterilere belli bir dönem ve/veya yıl sonlarında işlem hacimleri üzerinden risturn (ciro primi, satış primi, vb.) adı altında prim ödemelerinde bulunduğunuz belirtilerek söz konusu risturn uygulamasının katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi tutulup tutulamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun;1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,hüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup Tebliğin;- "Ticari Reklam Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünde,"I/C-2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat OranıTebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
I/C-2.1.3.2.15.2. KapsamTicari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez...."- "Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde;"Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır...",-"Mal İadeleri" başlıklı (I/C-2.1.4.1. ) bölümünde;"Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir....Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir."-"Matrahta Değişiklik" başlıklı (I/C-2.1.4.2) bölümünde ise;"Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanır ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir.Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümü çerçevesinde işlem yapılır...."açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, Şirketinizce Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde yer alanlara, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik verilen ve KDV dahil bedeli 2.000 TL yi aşan ticari reklam hizmetleri için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından müşterilerinize "risturn" (ciro primi, satış primi, vb.) adı altında yapılan ödemelerde KDV matrahında değişiklik meydana geldiğinden düzeltme işleminin, müşterileriniz tarafından adınıza düzenlenecek fatura ve benzeri belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan tutara, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle ve bu bedel üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 67
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 72

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst