Reklam panolarının asım, söküm, montajı ve bakım işleri hizmetinde KDV tevkifatı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV - ÖTV Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-39044742-130[Özelge]-436812
03.06.2021​
Konu
:​
Reklam panolarının asım, söküm, montajı ve bakım işleri hizmetinde KDV tevkifatıİlgi
:​
… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden, firmaların kiralamış olduğu reklam panolarına reklam afişlerinin asılması, sökülmesi, reklam panolarının tadilatı, bakımı, onarımı, elektrik aksam kontrolleri ve dış temizliği faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek söz konusu hizmetlerin ticari reklam hizmetleri kapsamında katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin;- "Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.3.) bölümünün;"Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (I/C-2.1.3.2.3.1.) alt bölümünde,"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.""Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.2.3.2.) alt bölümünde ise,"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır."- "Diğer Hizmetler'' başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde,"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."- "Ticari Reklam Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünün "Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.2) alt bölümünde,"Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez."açıklamaları yer almaktadır.Buna göre, reklam panolarının tadilatı, bakımı, onarımı, elektrik aksam kontrolleri ve panoların dış temizliği şeklinde sunmuş olduğunuz ve ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmeyen bahse konu hizmetlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde, Tebliğin "Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.3.) bölümüne istinaden (7/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.Diğer taraftan, reklam panolarına afiş asılması ve sökülmesi hizmeti, ticari reklam hizmetleri kapsamına girmemektedir. Bununla birlikte söz konusu hizmetin (I/C-2.3.2.13.) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümü uyarınca, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV'nin tevkifata tabi tutulmayacağı, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 134
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 87
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 40
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst