Reklam, kısa film ve film yapımı gibi yapım faaliyetinden elde edilecek kazancın ticari kazanç olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirilecegi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı
:​
62030549-120[37-2016/498]-225465
27.07.2017​
Konu
:​
Reklam, kısa film ve film yapımı gibi yapım faaliyetinden elde edilecek kazancın ticari kazanç olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şahıs firması olarak organizasyon dahilinde reklam, kısa film ve film yapımı gibi yapım faaliyetleri yürüttüğünüz, bu faaliyetleri yürütmek için dönemsel veya kalıcı olarak reklam yazarı, yönetmen, metin yazarı, sanat yönetmeni ve pazarlama personeli çalıştırdığınız belirtilerek yaptığınız faaliyetten elde edilen kazancın serbest meslek kazancı mı yoksa ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.",65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.",66 ncı maddesinde ise; "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez."hükümlerine yer verilmiştir.Konu ile ilgili olarak yayımlanan 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Serbest Meslek Faaliyeti" başlıklı (1.1) bölümünde; "...bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin;- sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,-bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,- devamlı olmasıunsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.",açıklamalarına yer verilmiştir.Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ticari kazançlar esas itibarıyla sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmakta ve bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyet sayılmaktadır. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması halinde de sağlanan gelir ticari kazanç sayılmakta ve kazancın tespitinde ticari kazanca ait esas ve hükümler geçerli bulunmaktadır.Buna göre, dönemsel veya kalıcı olarak reklam yazarı, yönetmen, metin yazarı, sanat yönetmeni ve pazarlama personeli çalıştırmak suretiyle yürütmekte olduğunuz yapımcılık (reklam, kısa film ve film yapımı gibi) faaliyeti, yukarıda belirtilen kanun hükümleri ve tebliğ açıklamaları doğrultusunda sermaye ağırlıklı devamlı bir ticari organizasyon yapısına sahip olduğundan, bu faaliyet nedeniyle elde edilen kazancın ticari kazanç olarak değerlendirilerek, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst