Reklam fotoğrafçılığı hizmetinde KDV tevkifatı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-39044742-130[Özelge]-432962
02.06.2021​
Konu
:​
Reklam fotoğrafçılığı hizmetinde KDV tevkifatıİlgi
:​
… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, reklam fotoğrafçılığı konusunda faaliyet gösterdiğiniz, toplantı, seminer, kongre ve gösteri gibi organizasyonların ya da ticari ürünlerin fotoğrafını çektiğiniz belirtilerek reklam ajanslarına, diğer gerçek ve tüzel kişilere verilen söz konusu hizmet için düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş olup, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, "Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, "Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler" başlıklı (I/C-2.1.3.3.) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirlenmiştir.Aynı Tebliğin "Ticari Reklam Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.15) bölümünün;-"2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı alt bölümünde;"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."-"2.1.3.2.15.2. Kapsam" başlıklı alt bölümünde;''Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez."
açıklamalarına yer verilmiştir.Ayrıca, Tebliğin "Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." açıklaması yer almaktadır.Buna göre;- Tarafınızca Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde yer alanlara ticari reklamın hazırlanmasına yönelik olarak verilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşan fotoğraf çekimi hizmeti için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup reklam ajansları da bu kapsamda yer almaktadır.- Toplantı, seminer, kongre ve gösteri gibi organizasyonların fotoğraf çekimi işlerinin ticari reklam hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bununla birlikte söz konusu hizmetlerin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara verilmesi durumunda, mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 168
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 110
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 56
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst