Reklam alanlarının boş vaziyette kiralanmasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-39044742-130[Özelge]-448258
08.06.2021​
Konu
:​
Reklam alanlarının boş vaziyette kiralanmasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı


İlgi
:​
… tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı çeşitli alanların alım-satımı, kiralanması ve kullanım hakkının devri işi ile iştigal ettiğiniz belirtilerek; duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette, reklam hizmeti ifa edenlere veya aracılık edenlere satışının, devrinin, trampasının, kiralanmasının veya kullanım hakkının devredilmesinin, ticari reklam hizmeti kapsamında katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun,

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup Tebliğin;-(I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

-(I/C-2.1.3.2.15.1.) bölümünde,"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

-(I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümünde, "Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir
."

-(I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, " Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır..."


açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmeti KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında değerlendirilmediğinden bu hizmetler için söz konusu bölüm kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, bu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil bedelin 1.000 TL'yi aşması halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 132
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 83
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 39
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 26
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 23
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst