Proje kapsamında kurulumu tamamlanan sistemin işletilmesi aşamasında projenin yüklenici firmadan devir alınması halinde, devir kalemlerinin bir bütün halinde mi yoksa ayrı ayrı mı aktifleştirilmesi gerektiği ile faydalı ömürleri ve amortisman oranlar

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[VUK1-24148]-693414
06.09.2021​
Konu
:​
Amortisman oranı.
İlgide kayıtlı özelge talep formlarınız ve eklerinin incelenmesinden;

- … Belediyesi, …-… ortak girişimi ile adi ortaklığınız arasında imzalanan 31.01.2020 tarihli sözleşmeyle, "… Projesi"nin, sözleşme tarihi itibari ile bir bütün halinde fatura mukabili tarafınıza devir edildiği,

- Devir edenin, ihale şartnamesi ve sözleşmeye uygun olarak, süresi içinde projenin kurulum aşamasını tamamladığı, TSE Raporu akabinde Emniyet Genel Müdürlüğünün EDS komisyon onayına sunduğu ve bu hali ile projeyi tarafınıza devrettiği,

- Devir kalemlerinin: "a) Devir bedeli", "b) Eğitim", "c) Entegrasyon", "d) Montaj/Demontaj" ve "e) Ortalama hız tespit sistemi, sunucu, kabinet, kesintisiz güç kaynağı, masa üstü bilgisayar, monitör, yazıcı, fotokopi makinası, tarayıcı, kablosuz iletişim cihazları, direk ve sabitleme, saha dolabı, … merkezli tasarım, parmak izi ve şifreli geçiş sistemi, taşınabilir söndürme cihazı, split klima, otomatik masaüstü zarflama makinası" olmak üzere beş kalemden oluştuğu, her bir kalem için ayrı fatura düzenlendiği,

- Söz konusu sistemin devreye alınmasından itibaren 10 yıl süre ile işletilmesinin adi ortaklığınızda olacağı, sözleşme sonunda bütün donanım, yazılım ve her türlü araç ve gereçlerin (... makinaları, cihazları, sitem bilgisayarları v.b.), sözleşme kapsamında tüm alacakların tarafınıza ödenmiş olması şartıyla, hiç bir bedel talep edilmeksizin bir bütün halinde çalışır vaziyette … Belediyesine bırakılacağı

bu kapsamda devir kalemlerinin bir bütün halinde mi yoksa ayrı ayrı mı aktifleştirilmesi gerektiği ile faydalı ömürleri ve ayrılacak amortisman oranları hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 269 uncu maddesinde "İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;

2. Tesisat ve makinalar;

3. Gemiler ve diğer taşıtlar;

4. Gayrimaddi haklar.",


- 270 inci maddesinde, "Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.
",

- 272 nci maddesinde, "...

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.

...",


- 313 üncü maddesinde, "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

...",


- 315 inci maddesinde, "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.",

- 320 nci maddesinde "Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar.",

- 327 nci maddesinde, "Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır."

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 315 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki (Amortisman Listesi) ile açıklanmış olup, bahse konu Listede "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri" bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, somut durumda, esas itibariyle, "… Projesi" kapsamında oluşturulan sistemin, iktisadi ve teknik bir bütünlük arz edecek şekilde, işletme hakkının adi ortaklığınıza devri söz konusu olduğundan, bahse konu devir kalemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve gayri maddi hak olarak maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan, işletme hakkının, anılan listenin (55.) bölümü uyarınca faydalı ömür 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 dikkate alınarak itfa edilmesi icap etmekle birlikte, sözleşme gereği sistemin işletme hakkının 10 yıl olması ve dolayısıyla bu sürenin bahse konu listede öngörülen süreden daha kısa bir süreyi kapsaması nedeniyle, söz konusu hak bedelinin hakkın geçerli olduğu sürenin inhisar ettiği hesap dönemlerinde eşit yüzdeler halinde itfa olunması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 90
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst