Personelin Maaşına Ek Olarak Yapılacak Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
Personelin Maaşına Ek Olarak Yapılacak Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
13649056-120[GVK/ÖZE-14]-E.50209
28.09.2020​
Konu
:​
Personelin Maaşına Ek Olarak Yapılacak Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti yürütmekte olduğunuz, Türkiye geneli dört yüze yakın firmada bine yakın lokasyonda iş güvenliği uzmanlarınız, işyeri hekimleriniz ve diğer sağlık personeliniz ile hizmet verdiğiniz, personelinizin sürekli sahada çalıştığı ve personelinize maaşlarına ek olarak "Seyyar Görev Tazminatı" vermek istediğiniz belirtilerek söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ve 25 inci maddelerinde gelir vergisinden istisna edilecek ücretler ile ücret sayılan ödemeler belirtilmiş olup, 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."
hükmüne yer verilmiştir.Anılan Kanunun, 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.Buna göre, personelinize maaşlarına ek olarak ödeyeceğiniz seyyar görev tazminatına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda herhangi bir istisna hükmüne yer verilmediğinden, bahse konu ödemelerin ücret sayılarak, Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükmüne yer verilmiştir.Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Bu itibarla, personelinize seyyar görev tazminatı ödemesine ilişkin olarak düzenlenecek kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 73
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 98
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst