Özel Tüketim Vergisi Kanunu (7/8) maddesi uygulaması

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir MüdürlüğüSayı
:​
65771276-135-E.10849
12.08.2020​
Konu
:​
Özel Tüketim Vergisi Kanunu (7/8) maddesi uygulaması

İlgi
:​
11/01/2019 tarih ve 1942 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, babanız …………………. tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanılarak ilk iktisabı yapılan ……………… plakalı taşıtın, adı geçenin vefat etmesi üzerine eşi ve üç çocuğuna intikal ettiğinden bahisle; mezkûr taşıttan üç varise düşen payın, diğer varise (……………'un eşine) satış yoluyla devrinde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV'den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, mezkûr Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi malların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Genel Tebliğin (IV/G/2) bölümünde; Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde başkaca bir şart aranmaksızın bu devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmayacağı, varislerin mezkûr bentte sayılan kişilerden olmamasının veya bentte sayılan kişilerden olmakla birlikte daha önce söz konusu istisnadan yararlanmış olan lehine feragat etmiş olmasının, söz konusu taşıtın vergi ödenmeksizin veraset yoluyla intikaline engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.Bu çerçevede, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde ÖTV aranmamaktadır. Bunun yanı sıra, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya "ivazsız" olarak devredilmesi halinde, bu düzenleme bakımından, terekede söz konusu taşıt dışında başka bir mal ve/veya hakkın olup olmadığına bakılmaksızın, bu devir işlemi de "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmekte ve ÖTV aranmamaktadır.

Öte yandan, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya satılması veya bir "ivaz" karşılığında devredilmesi "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilemeyeceğinden, taşıtın ilk iktisaptaki matrahı esas alınmak suretiyle kayıt ve tescil tarihinde geçerli oran üzerinden hesaplanacak olan ÖTV'nin, kendi payına isabet eden tutar hariç olmak üzere, adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan mirasçı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, vefat eden babanızdan veraset yoluyla intikal eden istisna kapsamında ilk iktisap edilmiş taşıtın miras pay(lar)ının, satış yoluyla (bir ivaz karşılığında) tek bir mirasçıya devri "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilemeyeceğinden, 4760 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, kayıt ve tescil işleminden önce, satış işlemine konu edilen miras payına isabet eden ÖTV'nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılan mirasçı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst