Özel Okula Yapılan Yardımların Vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-125[6-2018/233]-E.597537
14.08.2020​
Konu
:​
Özel Okula Yapılan Yardımların Vergilendirilmesi
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; _______Konsolosluğuna ait özel okulunuza ilişkin olarak, okulun güvenlik elemanlarının ödemelerinin, öğrenci ücretleri giderlerinin ve ücretsiz okutulan bazı öğrencilerin okul ücretlerinin Konsolosluk tarafından yardım yapılmak suretiyle karşılandığı belirtilerek; alınan bu yardımların vergilendirilmesi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde, kurumlar vergisi mükellefleri sayılmış olup aynı maddenin üçüncü fıkrasında, Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; dördüncü fıkrasında, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup bu maddenin sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmelerin, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirileceği; altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşlarının kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.Anılan Kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde, dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanacağı belirtilmiştir.Buna göre, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan okulunuzun, güvenlik ve okul giderleri ile ücretsiz okutulan öğrencilerin okul ücretlerinin karşılanması amacıyla _____Konsolosluğu tarafından yapılan yardım tutarlarının, kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, bu tutarlar kullanılarak yaptığınız harcama ve giderlerinizin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceği tabiidir.Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,- 17/2-b maddesinde, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin (% 10)'unu, geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetlerinin KDV'den istisna olduğuhüküm altına alınmıştır.Buna göre, ________ Konsolosluğunca okulunuza yapılan özel güvenlik elemanlarının ödemeleri ile bütçe yardımı ödemeleri bir teslim ve hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV'ye tabi bulunmamaktadır.Diğer taraftan, ______ Konsolosluğu tarafından okulunuzda ücretsiz olarak okutulan bazı öğrencilerin eğitim bedelinin karşılanması halinde, söz konusu eğitim hizmeti KDV Kanununun 17/2-b maddesi kapsamında verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.Vergi Usul Kanunu Yönünden:213 sayılı Vergi Usul Kanununun;- 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu,- 229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,- 231 inci maddesinin 5 inci bendinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği,- 232 nci maddesinde ise fatura kullanmak mecburiyetinde olanlarhüküm altına alınmıştır.Bu bağlamda, hizmet ifalarında faturanın, esas itibarıyla, hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, kısım kısım hizmet yapılması mutad olan veya bu hususta mutabık kalınan hallerde, her bir kısım hizmetin yapılmasından itibaren azami yedi gün içerisinde her bir kısım hizmete ilişkin faturanın düzenlenmesi icap etmektedir.Buna göre; somut durumda, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden eğitim hizmetinde, takvim yılının aylık dönemlerinden oluşan KDV vergilendirme dönemleri itibarıyla, dönem sonundan itibaren azami yedi gün içinde hizmeti alan öğrenciler adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir. Okul ücretinin _______ Konsolosluğu tarafından karşılanması, bu yönde işlem tesisine engel teşkil etmemektedir.Diğer taraftan söz konusu Konsolosluktan bütçe giderlerinizi karşılamak amacıyla alınan nakdi destek ve ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından bu bağışlara ilişkin olarak fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst