Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı : 41931384-120[20-2016-15]-12021 04.07.2017

Konu : Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleriİlgi : 29/12/2016 tarih ve 14063 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, özel kreş ve gündüz bakımevi faaliyeti ile ilgili olarak 16/12/2016 tarihi itibarıyla işe başlama bildiriminde bulunduğunuz ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gerekli izin belgesinin henüz alınmaması sebebiyle faaliyetinize başlamadığınız belirtilerek, Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesi hükmü gereğince özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile ilgili gelir vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen "Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası" başlıklı 20 nci maddesinde;

"Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. îstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar."

hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 295 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de,

"İstisnanın kapsamı

MADDE 3 — (1) Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.

(2) 1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

Yararlanma koşulları

MADDE 4 — (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.

(2) Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

İstisnanın süresi

MADDE 5 — (1) 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

Örnek 1: Kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Kurum açma izin belgesi 2017 yılında alınmış olsa dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.

.... "açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 16/12/2016 tarihi itibarıyla işe başlama bildiriminde bulunmuş olmanıza rağmen kurum açma izin belgenizi alamadığınız için bu tarih itibarıyla değil, 1/1/2017 veya daha sonraki bir tarihte faaliyete başlamanız durumunda, Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesi hükmü kapsamında gelir vergisi istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 1/1/2017 tarihinden önce faaliyete fiilen başlamış olmanıza rağmen gerçek durumu yansıtmayan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst