Özel Çocuk Kulübü İşletmeciliğinde Kazanç İstisnası Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
46480499-120.01.02.03[2018/1645]-E.83662
04.10.2018​
Konu
:​
Özel Çocuk Kulübü İşletmeciliğinde Kazanç İstisnası


İlgi
:​
16/01/2018 tarih ve 12276 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …… Çocuk Kulübü unvanı ile …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …… vergi kimlik numarasında faaliyet gösterdiğiniz, 09/02/2017 tarihinde yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile etüt merkezlerinin kapatılması üzerine etüt faaliyetinize son verdiğiniz; Balıkesir Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden alınan açılış izin belgesi ile 31/07/2017 tarihinden itibaren aynı adreste ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocuklara yönelik çocuk kulübü faaliyetine başladığınız belirtilerek, çocuk kulübü işletmeciliğinden elde ettiğiniz kazanca istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen "Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası" başlıklı 20 nci maddesinde;"Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar."

hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise;"İstisnanın kapsamıMADDE 3
– (1) Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.

(2) 1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.
Yararlanma koşullarıMADDE 4
– (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.

(2) Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
İstisnanın süresiMADDE 5
– (1) 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

…"


açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin (h) bendinde, kreşin 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, (f) bendinde, gündüz bakımevinin 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, (ç) bendinde ise, çocuk kulübünün 6-12 yaş grubu çocuklara hizmet veren kuruluşu ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, anılan Kanun maddesiyle tanınan istisna, kreş ve gündüz bakımevlerini kapsayacak şekilde düzenlendiğinden yürütmüş olduğunuz faaliyetin ilk ve ortaöğretime devam eden 6-12 yaş çocuk grubuna yönelik "çocuk kulübü" olması nedeniyle gelir vergisi istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst