Oto Kurtarma ve Vinç Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı​

Sayı
:​
E-37009108-130[154372]-135340
11.11.2021​
Konu
:​
Oto Kurtarma ve Vinç Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Hk.
İlgi
:​
… tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, oto kurtarma ve vinç hizmetleri (araç üstünde vinç vasıtasıyla yük indirip bindirme, inşaatlarda vinç vasıtasıyla yük kaldırma ve indirme) sektöründe faaliyet gösterdiğiniz belirtilerek verdiğiniz bu hizmetlerde, yük taşımacılığı hizmeti kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin;-"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.) bölümünde;"2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat OranıTebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.2.1.3.2.11.2. KapsamBu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir....Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır."-"Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. "açıklamalarına yer verilmiştir.Konuya ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan … tarih ve … sayılı yazıda; Karayolu Taşıma Kanununda eşyanın (yükün) açık olarak tanımının yapıldığı göz önünde bulundurularak, araç kurtarma hizmeti sunan firmaların bu hizmeti ticari amaçlı yaptığı (ücret karşılığı yaptığı), bu taşıma faaliyetinin gerçekleştirildiği taşıtların bir taşıma kapasitesinin olduğu, taşınan eşyanın taşıt olması durumunun bu faaliyetin niteliğini değiştirmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu hizmetin yürütülebilmesi için hizmeti yürüten firmaların Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan faaliyetin niteliğine uygun yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmektedir.Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara ifa edilen araç kurtarma hizmetinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü uyarınca (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Öte yandan, karayoluyla taşıma yapılmaksızın araç üstü vinç vasıtasıyla inşaatlarda yük kaldırma ve indirme şeklinde verilen hizmet, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında tevkifata tabi değildir. Ancak araç üstü vinç ile verilen hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan alıcılara ifa edilmesi halinde, hizmete ilişkin Şirketinizce düzenlenecek faturalarda hesaplanan KDV tutarı üzerinden alıcılar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst