Ortaokul inşaatı yapımına İlişkin olarak Defterdarlık ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı :66813766-155[222-2018/4]-E.246251 18.06.2018

Konu :Ortaokul inşaatı yapımına İlişkin olarak Defterdarlık ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan "… Derslik Ortaokul Yapımı İşi"nin iş ortaklığınız uhdesinde kaldığı, söz konusu işe ait sözleşmenin …/…/2017 tarihinde İzmir Defterdarlığı ile imzalandığı, yer teslimi, işin yürütülmesi, kontrolörlüğü, kabulü ve tesliminin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtilerek, söz konusu sözleşmenin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı ifade edilmektedir.Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin; 1. fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,


 1. fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler


ilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu muafiyet hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Bakanlığımızın 22/10/1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı; ancak ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödeneceği belirtilmiştir.Konu ile ilgili olarak özelge talep formu eklerinin incelenmesinden, İzmir Defterdarlığı tarafından ihalesi yapılan "… Derslik Ortaokul Yapımı İşi"ne ilişkin olarak İzmir Defterdarlığı ile iş ortaklığınız arasında sözleşmenin imzalandığı; sözleşmede söz konusu işin geçici ve kesin kabul işlerinin Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağı belirlemesine yer verildiği ancak, söz konusu işin ilköğretim giderlerine ait olduğuna dair herhangi bir belirlemenin yer almadığı anlaşılmaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, İzmir Defterdarlığı tarafından ihalesi yapılan işin, ilköğretim idaresine ait ödeneğin kullanılması suretiyle ilköğretim idaresi adına yapılması kaydıyla söz konusu sözleşmenin damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst