Ortaokul Çevre Düzenlemesi İşine ilişkin İl Özel İdaresi ile İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
13334133-155-14429
18.09.2020​
Konu
:​
Ortaokul Çevre Düzenlemesi İşine ilişkin İl Özel İdaresi ile İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … İl Özel İdaresi ile şirketiniz arasında düzenlenen "Hayırsever Tarafından Yapılan … Ortaokulu Binası Çevre Düzenlemesi İşine Ait Sözleşme" başlıklı sözleşmenin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu hüküm altına alınmıştır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 7 nci maddesinde, İlköğretimin 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olduğu; 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı hükme bağlanmıştır.Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin;(a) fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,(b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Maliye Bakanlığının 22/10/1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmenevlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı ifade edilmiştir.Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalardan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların ikmal inşaatları ve çevre düzenlemesi işlerinin de 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2020H02-144884 numaralı "Tamamlanmamış Eğitim Binalarının İkmal İnşaatları" projesi kapsamında yapım işi olarak kabul edildiği, bu bağlamda çevre düzenlemesi işinin yapım işi olarak nitelendirilmesi ve küçük şehirlerde eğitim kurumlarımızın yapım ihalesi süreçlerinin il özel idareleri tarafından yürütülmesi nedeniyle söz konusu işin 222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvurunuza konu olan "Hayırsever Tarafından Yapılan … Ortaokulu Binası Çevre Düzenlemesi" işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin, söz konusu işin ilköğretim idaresine ait ödeneğin kullanılması suretiyle ilköğretim idaresi adına yapılması kaydıyla 222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddelerine göre damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst