Organize Sanayi Bölgesi ile resmi daire arasında düzenlenen kira sözleşmesine ilişkin yapılacak ödemelerde damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
66813766-155[4562-2018/38]-E.228416
13.08.2020​
Konu
:​
Organize Sanayi Bölgesi ile resmi daire arasında düzenlenen kira sözleşmesine ilişkin yapılacak ödemelerde damga vergisi hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki kira sözleşmesinin incelenmesinden, bölgeniz mülkiyetinde bulunan binanın, … Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere …/…/2017 tarihinde düzenlenen kira sözleşmesi … İl Sağlık Müdürlüğüne kiralandığı, bölgenizin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden muaf olduğu belirtilerek karşı tarafın da resmi daire olması nedeniyle, söz konusu kira sözleşmesi ile bu sözleşmeye ilişkin olarak .. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgenize yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden; "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Öte yandan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, organize sanayi bölgesinin (OSB), sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade ettiği; "Gelirler" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirlerinin organize sanayi bölgesinin gelirleri arasında yer aldığı; "Muafiyet ve destekler" başlıklı 21 inci maddesinde ise, OSB tüzel kişiliğinin, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine 4562 sayılı Kanunun uygulanmasına dair işlemler yönünden muafiyet tanındığı, kağıdın diğer tarafının da resmi daire olduğu hususu dikkate alındığında, Bölgeniz mülkiyetinde bulunan binanın … Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere … İl Sağlık Müdürlüğüne kiralanmasına ilişkin düzenlenen kira sözleşmesi ve bu sözleşmeye istinaden ilgili Müdürlük tarafından Bölgenize yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 48
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 148
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 160
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 121

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst