Mükellefiyet kaydı bulunmayan şahıs tarafından kullanılmış binek otomobil ihracı halinde ÖTV ve KDV iadesi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
39044742-135-54130
23.02.2017​
Konu
:​
Mükellefiyet kaydı bulunmayan şahıs tarafından kullanılmış binek otomobil ihracı halinde ÖTV ve KDV iadesi.İlgide kayıtlı özelge talep formunda, adınıza kayıtlı kullanılmış binek otomobilin yurt dışına satışı halinde, ilk iktisapta ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin iadesinin mümkün olup olmadığı, mümkün olması halinde hangi şartlarda hangi vergi dairesinden talep edileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-(11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin vergiden müstesna olduğu,

-(12/1) maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi,
- Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulmasının gerektiği,

şartlarının yerine getirilmiş olması gerektiği,

-(29/1-a) maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,

-(29/3) maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

-(30/b) maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

-32 inci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile (17/4-s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ihracattan doğan katma değer vergisinin iade edilebilmesi için, KDV açısından faal mükellefiyet kaydının bulunması, ihraç konusu malla ilgili yüklenilen KDV'nin mükellef tarafından öncelikle indirim konusu yapılması, indirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde bu tutarın iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak beyan edilmesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu itibarla, sistem üzerinde yapılan sorgulamada, faal mükellefiyet kaydınız bulunmadığı tespit edildiğinden, adınıza kayıtlı kullanılmış binek otomobilin yurt dışına satılması halinde yüklenilen KDV'nin iadesi mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, mükellefiyet kaydınız olsa dahi faaliyet konusunun kısmen ya da tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmaması halinde, Kanunun (30/b) maddesi hükmü uyarınca alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılamayacağından, tabii olarak iadesi de söz konusu olmayacaktır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (5/2) maddesinde, ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisinin iade edileceği ve Maliye Bakanlığının ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu hükmün uygulama usul ve esasları 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi Kanunu (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/A/2) bölümünde belirlenmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin söz konusu bölümünde;
- ÖTV'si ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan taşıtın ihracatında, ödenen ÖTV'nin iadesi için taşıtın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiş olması şartının aranacağı,

- ÖTV'si ödenerek iktisap edilen kayıt ve tescile tabi bir taşıtın, kayıt ve tescilden önce veya sonra, aynen ihracında, alımda ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olduğu; bununla birlikte kayıt ve tescili yapılmış olan taşıtın, ancak kayıt ve tescili iptal edilerek ihraç edilmesi halinde ÖTV'nin iade edilebileceği,

- İhraç edilen taşıtlara ait ÖTV'nin iadesinin, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edileceği ve iade talebinde;

 • İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV'nin ayrıca gösterildiği fatura veya benzeri belgenin aslının veya aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisinin (ihraç edilen taşıt ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneğinin),
 • İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneğinin,
 • İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslının veya aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisinin,
ihracatçının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği,

- İhraç edilen taşıtlara ait ÖTV'nin, talebe göre, gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden ve/veya mahsuben iade edilebileceği,

- İhraç edilen taşıtlarla ilgili olarak ÖTV'nin yanı sıra KDV iadesi de talep edilmiş olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş olanların mükelleften ayrıca istenilmeyeceği, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yardımcısı tarafından onaylı fotokopilerinin kullanılacağı,

belirtilmiştir.

Bu bağlamda, ÖTV'si ödenmek suretiyle doğrudan ithal edilerek/ÖTV mükellefinden satın alınarak aynen ihraç edilen taşıtlarla ilgili yüklenilen ÖTV'nin, ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/A/2) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iadesi mümkündür.

Ancak, yukarıda yer verilen Genel Tebliğ düzenlemelerinden de anlaşılacağı üzere, iade talebinin yerine getirilebilmesi için, ihracatçının ÖTV mükellefiyetinin bulunması şartı aranmamakla birlikte, yurt dışındaki müşteri adına fatura veya benzeri belge düzenleyebilmesine imkân veren faal ve sürekli vergi mükellefiyetinin bulunması gerekmektedir.

Dolayısıyla, bahse konu Genel Tebliğde öngörülen belgeleri ibraz etme imkânı bulunmayanların ÖTV iade taleplerinin yerine getirilmesi mevcut ÖTV mevzuatınca mümkün olamayacağından, başvurunuzda adınıza kayıtlı olduğunu belirttiğiniz taşıtın kesin olarak yurt dışına gönderilmesine bağlı olarak, taşıtın yurt içinde ilk iktisabında ödediğiniz ÖTV'nin Kanunun (5/2) maddesi kapsamında tarafınıza iadesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst