Motorsuz çekme karavanın özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
16432732-135[2-2019-11]-E.28929
12.08.2020​
Konu
:​
Motorsuz çekme karavanın özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı hk.

İlgi
:​
27/08/2019 tarihli ve 127611 kayıt sayılı özelge formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 8716.10.92 G.T.İ.P. numaralı cam elyaf takviyeli polyesterden karavan tipinde römork-yarı römork imalatı yaptığınız, ürünün iç ve dış cephesinin firmanızca üretildiği, cam, fırın, evye, buzdolabı gibi ürünlerin ise dışarıdan tedarik edilerek montajlandığı belirtilerek, ürettiğiniz bir adet motorsuz çekme karavanı, fuar ve tanıtımlarda kullanmak üzere firmanız demirbaşına dahil ettiğinizde, kendi kendinize fatura edip etmeyeceğiniz ve söz konusu faturayı BA-BS formlarında beyan edip etmeyeceğiniz ile motorsuz çekme karavanın özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

A - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Yönünden

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kâğıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak kullanılma zorunluluğu getirilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Kanunun;

- 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

- 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu; bu sayılanlar dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (2020 yılı için) 1.400 TL'yi geçmesi veya bedeli (2020 yılı için) 1.400 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesinin mecburi olduğu

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, somut durumda, şirketin üretimini yaptığı emtia mahiyetindeki karavanın, fuar ve tanıtımlarda kullanılmak üzere "255. Demirbaşlar" hesabına aktarılmasında ve söz konusu tanıtımlarda kullanılmaya başlanmasında, müşteriye satılan veya yapılan bir iş söz konusu olmayacağından, diğer bir ifade ile bir mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleşmeyeceğinden, şirketin fatura düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.

B - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Yönünden

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun;

- (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

- (2/1-b) maddesinde ilk iktisap ibaresinin, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

- (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Anılan Tebliğin (I/A/3) bölümünde; ülkemizde bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurumun Ticaret Bakanlığı olduğu, yükümlülerin bu husustaki taleplerinin bu Bakanlığın Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırıldığı belirtilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunda imalatçısı olduğunuzu ve 8716.10.92 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığını belirttiğiniz motorsuz çekme karavan, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede belirtilen mallar arasında yer almadığından, söz konusu malın aktifinize alınması işlemi ÖTV'ye tabi değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst