Motorlu araç ticareti yapan bayilerin 2.el araç satışında ÖTV

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)





Sayı
:​
64597866-135-E.3378
30.01.2020​
Konu
:​
Motorlu araç ticareti yapan bayilerin 2.el araç satışında ÖTV









İlgi
:​
a) 14.08.2018 tarihli özelge talep formunuz.
b) 03.09.2018 tarihli ek dilekçeniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin …..………..'ın işbirliği ile gerçekleştirilecek bir proje geliştirdiği ve bu işbirliği kapsamında KOBİ'lere piyasada kendi başlarına temin edebileceklerinden daha avantajlı bir fiyatla araç satın alma ve sahip oldukları/satın alacakları araçlar için filo bakım ve yönetim hizmetlerinden faydalanma imkanı sunulurken, ……………'ın da KOBİ'lere gerek araç alım bedeli gerekse filo yönetim hizmet bedeli için kredi sağlayacağı; bu proje kapsamında Şirketinizin ticaretini yaptığı ……… markası dışında kalan diğer araçların, bayisi/dağıtıcısı olmadığınız muhtelif motorlu araç ticareti yapanlardan ÖTV ödenmek suretiyle satın alınacağı ve Şirketiniz adına kayıt ve tescil ettirilerek filo iskontonuzun da kullandırılarak KOBİ'lere ……………. kredisi ile uygun fiyatla ikinci el araç olarak satılacağı; işlem sonucunda aracın KOBİ'nin mülkiyetinde olacağı ve Şirketinizin KOBİ'nin mülkiyetindeki araç için filo yönetim hizmeti sağlayacağı; ticaretini yaptığınız ……….. markası dışında kalan ve bayisi/dağıtıcısı olmadığınız motorlu araç ticareti yapanlardan iktisap edeceğiniz ve daha sonra ikinci el olarak tekrar satışa konu edeceğiniz söz konusu araçlara ilişkin ÖTV'nin Şirketinizce araçların alımı aşamasında doğması gerektiği düşüncesinde olduğunuz belirtilerek, bu şekilde alınıp ikinci el araç olarak tekrar satışa konu edilen araçlar dolayısıyla Şirketinizin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (2/1-d) maddesi uyarınca "Motorlu araç ticareti yapanlar" kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve ÖTV mükellefiyetinin söz konusu olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

- (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

- (2/1-d) maddesinde motorlu araç ticaret yapanların, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri ifade ettiği,

- (3/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı ile gerçekleşeceği,

- (4/1-b) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ÖTV'nin mükellefinin, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

- (11/3) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olduğu,

- (12/1) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (I/B/2) bölümünde, ilk iktisabın Türkiye'de henüz kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların iktisabı ile ilgili bir kavram olduğu ve kapsama giren taşıtların müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak ve/veya kayıt ve tescil ettirilmek üzere edinilmesini ifade ettiği; (I/B/4) bölümünde ise bayilik, yetkili satıcılık ve acentelik ilişkisinin noter nezdinde yapılmış sözleşme ile tesis edilmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, motorlu araç ticareti yapanların, aralarında bayilik sözleşmesi olmayan motorlu araç ticareti yapanlardan adlarına kayıt ve tescil yaptırmak üzere araç edinimleri, ilk iktisap kapsamında ÖTV'ye tabidir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından yetkili bayisi olmadığınız motorlu araç ticareti yapanlardan araç iktisap edilmesi durumunda bu işlem ilk iktisap sayılacağından ÖTV bu aşamada doğmaktadır ve mükellefince beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu araçların tekrar satışa konu edilmesi durumunda ise, ÖTV'nin bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisap aşamasında alınan bir vergi olması nedeniyle, tekrar ÖTV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Ancak, taşıtın ilk iktisap kapsamında tesliminden sonra tekrar satışı ÖTV'ye tabi olmamakla birlikte, sair suretlerle araç bedelinin, dolayısıyla ÖTV matrahının azaltılmasını sağlayacak doğrultuda işlem tesis edilmesi halinde, bu durumun Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi gereğince, işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olması ilkesi kapsamında muvazaa olarak değerlendirileceği ve buna göre işlem tesis edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
H Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 2K
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 259
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 159
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 76
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst