Mali hakların devri sözleşmesinde damga vergisi ve cayma bedelinin matraha dahil edilip edilmeyeceği

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı : 64597866-155[6-14]-E.10167 31.03.2020

Konu :Mali hakların devri sözleşmesinde damga vergisi ve cayma bedelinin matraha dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … Hizmetleri A.Ş. arasında …/…/2012 tarihinde "… Hizmetleri Sözleşmesi"nin imzaladığı, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiği, sözleşme kapsamında … Hizmetleri A.Ş. tarafından şirketiniz için çeşitli reklam materyallerinin üretildiği, bu materyallere ilişkin fikri haklarının eser olarak ortaya çıkmadan şirketinize devredilemediğinden söz konusu hakların devri için …/…/2017 tarihinde "Mali Hakların Devri Sözleşmesi"nin düzenlendiği, sözleşmede cezai şartın dışında bir tutara yer verilmediği belirtilerek "Mali Hakların Devri Sözleşmesi"nin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre verginin alınacağı; 6 ncı maddesinin (6728 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle eklenen) dördüncü fıkrasında, pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacağı, 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Konuya ilişkin olarak 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde; asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacağı, damga vergisinin asıl akit konusu işlem üzerinden alınacağı, ancak söz konusu taahhütlerin, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edeceği açıklamaları yer almaktadır.Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sadece belli parayı ihtiva eden taahhütnameler ve sözleşmelere yer verildiği dikkate alındığında, belli parayı ihtiva etmeyen taahhütname ve sözleşmeler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu kapsamda, sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Özelge talep formu ekinde yer alan "Mali Hakların Devri Sözleşmesi"nin 2 nci maddesinde, "İşbu Sözleşme'nin konusu, Ajans (… Hizmetleri A.Ş.) tarafından … için taraflar arasındaki …/…/2012 yürürlük …/…/2012 imza tarihli .. Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında vücuda getirilen ve işbu Mali Hakların Devir Sözleşmesi eki EK-1'deki listede sayılan eserler üzerinde AJANS'ın sahibi olduğu mali hakların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yurt içi ve yurt dışında kullanmak üzere, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim mali haklarının … 'ya devri ve bu devirle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir"; 4 üncü maddesinde, "Ajans, …’nın işbu sözleşme gereğince devri kararlaştırılan mali ve komşu hakların devri nedeniyle … 'dan … Hizmetleri Sözleşmesi gereğince almış olduğu ödemelere ilaveten herhangi bir alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder."; 7 nci maddesinde, "Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini/edimlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmez ve/veya işbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ederse ve/veya … tarafından işbu sözleşme gereğince devraldığı/kullanım yetkisini aldığı haklar işbu Sözleşme ve/veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ve ikincil mevzuatı hükümlerine aykırı olarak ve/veya AJANS'ın itibarını zedeleyecek şekilde kullanılırsa taraflar … Türk Lirası cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler" belirlemelerine yer verildiği anlaşılmış olup, sözleşmede atıf yapılan "… Hizmetleri Sözlemesi"nin 2.6 ncı maddesinde, "... bu sözleşme kapsamında oluşturduğu telif haklarını süresiz ve sınırsınız olarak MÜŞTERİ'ye devretmek"; 2.9 uncu maddesinde ise "eserin yayımı, gösterimi, değiştirilmesi, versiyonları ya da başka bir reklam filminde kullanılacak çekimleri ve bütün bunlara istinaden kanunen veya özel şartlar doğrultusunda belirlenmiş telif hakları ile ilgili olarak gerek eser üzerindeki tüm hak sahiplerinden, gerekse yetkili diğer makamlardan gerekli tüm onayları bedelleri MÜŞTERİ tarafından karşılanmak üzere yazılı bir sözleşme ile alma hususunda MÜŞTERİ'ye gerekli desteği vermek ve reklam yayınlanmadan önce MÜŞTERİ'ye teslim etmek: kendisi veya çalıştırdığı kişilerin bu sözleşme kapsamında oluşturdukları eser üzerindeki tüm mali hakları süresiz, sınırsız ve bedelsiz olarak müşteriye devretmek" ibarelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlere yer verilmesi durumunda damga vergisinin asıl akit konusu işlem üzerinden alınacağı, sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerin ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edeceği hususları dikkate alındığında, "… Hizmetleri Sözleşmesi" kapsamında üretilen mali hakların bedelsiz devrine ilişkin olarak şirketiniz ile … Hizmetleri A.Ş. arasında düzenlenen ve belli parayı ihtiva etmeyen "Mali Hakların Devri Sözleşmesi"nin damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst