Malezya Büyükelçiliğinde çalışan T.C. vatandaşının ücretinin vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Gurp Müdürlüğü


Sayı
:​
38418978-120[15-18/1]-E.182953
09.07.2020​
Konu
:​
Malezya Büyükelçiliğinde çalışan T.C. vatandaşının ücretinin vergilendirilmesi
İlgi
:​
30/07/2018 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk vatandaşı olduğunuzu, Malezya Büyükelçiliğinde şoför olarak çalıştığınızı belirtilerek, ücret gelirinizin nasıl vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, "Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır." denilmiş, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde "Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği" hükme bağlanmıştır.Aynı Kanunun; 15 inci maddesinde; "Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden muaftırlar…", 16 ncı maddesinde ise "Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 inci maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden istisna edilir." hükmüne yer verilmiştir.Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir…" hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmakla sorumlu olanlar sayılmış ve aynı fıkranın (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.Anılan Kanunun "Tevkifata tabi olmayan ücretler" başlıklı 95 inci maddesininde ise, 16 ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlilerinin ücretleri üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacağı, bunların gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirecekleri hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 31.12.1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Anlaşmanın "Kamu Görevleri"ni düzenleyen 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında;"1.a) Bir Akit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine veya bunların kamu tüzel kişisine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, politik alt bölüm, yerel idare veya kamu tüzel kişisi tarafından sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan menfaatler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden o Devletin mukimi olduğunda, sözkonusu menfaatler yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak, bu kişinin;i) Bu Devletin bir vatandaşı olması; veyaii) Yalnızca hizmeti sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması zorunludur.…"
hükmüne yer verilmiştir.Anlaşmanın yukarıda yer verilen 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, T.C. vatandaşı olup Türkiye'de mukim olan kişilere, Türkiye'deki Malezya Büyükelçiliğinde çalışmaları karşılığında yapılan ücret ödemelerinde vergileme hakkı yalnızca Türkiye'ye ait olup, vergilendirmenin iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde yapılması gerekmektedir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görev yapmanız dolayısıyla elde etmiş olduğunuz ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup Ülkemizde bulunan yabancı büyükelçilik ve konsolosluklarında çalışan Türk vatandaşlarına ödenen ücretlerin karşılıklı olarak gelir vergisinden istisna tutulabilmesi için yabancı ülkelerde bulunan Türk Büyükelçilik ve Konsolosluklarında görevli o ülke (temsilciliğin bulunduğu ülke) vatandaşı personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna olması gerekmektedir.Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından alınan 01.04.2015 tarihli ve 82627212-214.50-2015/7640620 sayılı yazı ekinde yer alan "Yurt dışındaki Temsilciliklerimizde Çalışan Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Gelir Vergisinden Muafiyeti" gösteren listenin tetkikinden, Türkiye'nin Malezya'da yer alan temsilciliklerinde görev yapan "Türk Vatandaşı", "Kabul Eden Ülke Vatandaşı" ve "Üçüncü Ülke Vatandaşı" personel ücretlerinin Malezya tarafından vergilendirildiği anlaşılmaktadır.Bu itibarla, Malezya Büyükelçiliğindeki göreviniz dolayısıyla elde etmiş olduğunuz ücret gelirlerinin, tarafınızca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst