Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Olan Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-38418978-120[94-21\14]-269592
03.09.2021​
Konu
:​
Limited Şirketten Ayrılan Ortağa Ödenecek Olan Ayrılma Akçesinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığıİlgi
:​


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin …-TL (…) sermayeli olduğu, ortak …. ortaklıktan ayrılmak için dava açtığı, anılan Mahkemenin … tarihli ve Esas no… sayılı Kararında adı geçenin ortaklıktan ayrılmasına ve …TL'nin ortaklıktan çıkma payı olarak karar tarihinden işleyecek faizle birlikte kendisine ödenmesine karar verdiği, ayrılacak ortağa ayrılma akçesi (ortaklıktan çıkma payı) olarak ödenecek sermaye payı içerisinde nakit ödeme, enflasyon düzeltmesi farkları, dağıtılmayan kârlar, sermayeye eklenmeyen ve dağıtılmayan öz kaynakların bulunduğu ifade edilerek, ödenecek bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkrada;"Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez. Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul'da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir."hükmüne yer verilmiş ve bu hüküm 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Dolayısıyla, 17/11/2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap etmeleri halinde, iktisap işlemi nedeniyle herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmayacaktır. Bu şirketlerce, iktisap tarihinde, kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarının alımına ilişkin kayıt gerçekleştirilecek ancak bunun dışında kendi hissesini veya ortaklık payını satın alan şirketler tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır.Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin … oranında ortağı olan …'ın hisse senetlerinin veya ortaklık payının mahkeme kararıyla tespit edilen bedel üzerinden iktisap edilmesi işlemine istinaden bu tarihte herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmayacak ancak bu hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının;- Sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar,- İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarılması halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar,- İktisap edildiği tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmemesi veya elden çıkarılmaması halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarüzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekecektir.Öte yandan, …'ın hisse senetlerinin veya ortaklık payının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi halinde nominal sermayeye isabet eden kısma ilişkin sermaye azaltımının;- Öncelikle, kurumlar vergisine ve vergi sonrası dağıtılan kazancın ise kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan karşılanması,- Devamında, sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların kullanılması,- Son olarak ise, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi sermayenin işletmeden çekildiğinin kabulügerekmektedirAyrıca, söz konusu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını elden çıkaran … nezdinde genel hükümler çerçevesinde vergilendirme yapılacağı tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst