Limanlardaki deniz kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik verilen deniz temizleme hizmetinin KDVden istisna olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Limanlardaki deniz kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik verilen deniz temizleme hizmetinin KDVden istisna olup olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.109891 29.01.2020
Konu : Limanlardaki deniz kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik verilen deniz temizleme hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı
İlgi : 20/04/2018 tarih ve 1370709 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk ve yabancı bayraklı gemilerin Türk liman ve kara sularında sebep olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi ve bu kirliliğin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Türk limanlarında vermiş olduğunuz hizmetin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

-13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B.2.1.) bölümünde,"Bu hükme göre istisnanın uygulanması için hizmetin;

-Liman ve hava meydanlarında,

-Deniz ve hava taşıma araçları için,

yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmazken; liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanması mümkün değildir.

İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir. Bu kapsamda deniz ve hava taşıma aracına verilen temizlik, güvenlik gibi hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. İstisna kapsamındaki hizmetin nev'inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesi şarttır."


açıklamaları yer almaktadır.

60 no.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2.1.) bölümünde 3065 sayılı Kanunun 13/b maddesindeki istisna kapsamına giren hizmetler arasında,

"Gemilerin Atıklarının Alınması: İşletmeye ait rıhtım ve iskelelere yanaşan liman içindeki demirleme sahasına demirleyen gemilerin katı ve/veya sıvı atıklarının alınması hizmeti."

sayılmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından Türk limanlarında deniz kirliliğinin önlenmesi için verilen hizmetin, münhasıran adına fatura düzenlenen gemi işletmecisinin (veya sigortacısının) gemilerinin (veya sigortaladıkları gemilerin) katı ve/veya sıvı atıklarının sebep olduğu kirliliğinin önlenmesi ve bu kirliliğin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olması halinde söz konusu hizmetin 3065 sayılı Kanunun 13/b maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Ancak verilen hizmetin genel liman/deniz temizliğine yönelik olması halinde bu hizmet, istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel hükümlere göre KDV'ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst