Kurumlar vergisinden muaf olan kurumdan alınan hizmet karşılığı ödenen bedellerin gider olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
27575268-105[229-2017-159]-15258
10.01.2020​
Konu
:​
Kurumlar vergisinden muaf olan kurumdan alınan hizmet karşılığı ödenen bedellerin gider olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; … organizasyon faaliyetleri ile iştigal ettiğinizi belirterek, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden muaf olan … Müdürlüğü … Merkezinden alınan hizmetler için yapılan ödemeler karşılığında "Kurumlar Vergisinden, Katma Değer Vergisinden, Damga Vergisinden muaftır ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi değildir." ibaresine yer verilmek suretiyle firmanız adına düzenlenen fatura bedellerinin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bilanço usulüne göre ticari kazancın tespiti ile ilgili 38 inci maddesinde ise; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye
ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bir masrafın genel gider kapsamında gider yazılabilmesi için; harcamanın yapılmış olması, harcama ile iş arasında açık ve güçlü bir illiyet bağı bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması ile harcamanın işin önemi ölçüsünde yapılmış olması gerekmektedir.

Diğer taraftan özelge talep formu ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden şirketiniz ile … Bakanlığı … Müdürlüğü arasında … Eğitimi düzenlenmesi için sözleşme imzalandığı ve bu kapsamda sunmuş olduğu konaklama, yemek, kahvaltı, ikram, kırtasiye ve salon kirası karşılığında kurumlar vergisinden muaf olan … Müdürlüğü …Merkezi tarafından organizasyonu düzenleyen şirketiniz adına fatura düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketinizin organizasyon faaliyeti kapsamında konaklama, yemek, kırtasiye ve salon kirası için yaptığı harcamalar ile kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması, bu harcamaların yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun tevsik edici belgelerle belgelendirilmesi halinde kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun tevsik edici belgeyi düzenleyenin kurumlar vergisinden muaf olmasının, ilgili belgede yer alan tutarın gider olarak dikkate alınması açısından bir önemi bulunmamaktadır

II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu kayıtların esas itibariyle, mezkûr Kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, Kanunun 230 ve devamı maddelerinde de faturanın şekli, nizamı ve fatura kullanma mecburiyetine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Öte yandan, 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "... Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre yukarıda sayılan belgeleri düzenleyeceklerdir.

Ancak bu kuruluşlar kullanacakları belgelerin üzerine, "Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Tabi Değildir." ibaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir."
açıklamasına yer verilmiştir.

Bu belgelerin düzenlenmesi sırasında Vergi Usul Kanunu Yönetmelik hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara veya 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca notere tasdik ettirmeleri şartı aranmamakta ancak, düzenlenen belgede bulunması zorunlu asgari bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Öte yandan, bu kuruluşlardan kurumlar vergisinden muaf olanların kullanacakları belgelere "Kurumlar Vergisinden Muaftır" şerhi koymaları gerektiği 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Buna göre, kurumunuzun organizasyon faaliyeti kapsamında konaklama, yemek, kırtasiye ve salon kirası için yaptığı giderlerin … Müdürlüğü … Merkezi tarafından yukarıda yer alan esaslar dahilinde firmanız adına düzenlenen faturalar ile tevsiki mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Vergi Mevzuatı ve Uygulaması 0 124
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 100
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst