Kullanılan kredinin teminatı için imzalanan alacak temlik sözleşmesinin teminatını oluşturan ve cezai şart hükmü içeren taahhütnamenin damga vergisine tabi olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
97895701-155[2019/182]-754447
12.10.2020​
Konu
:​
Kullanılan kredinin teminatı için imzalanan alacak temlik sözleşmesinin teminatını oluşturan ve cezai şart hükmü içeren taahhütnamenin damga vergisine tabi olup olmadığı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... Holding A.Ş., ... ... Savunma ve Güvenlik Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. ve ... Bilgisayar Teknik Hizmetler San. ve Dış Tic. A.Ş. ile ... T.A.Ş. arasında genel kredi sözleşmesi imzalandığı, Şirketinizin %50 hissesine sahip Hitay Holding A.Ş. kuruluşu olan ... A.Ş. ile … A.Ş. arasında imzalanan "Alacak Devri Sözleşmesi" ile ... ... Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirketinizden olan kar payı vb. alacaklarını genel kredi sözleşmesinin teminatı olarak gösterdiği, Şirketiniz tarafından sözleşme kapsamında verilen alacağın temlikinin kabul edildiği ve bu konuya ilişkin ek bir taahhütname verildiği belirtilerek, "Alacak Devri Sözleşmesine" ek olarak düzenlenen "Taahhütname" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinin 6728 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle eklenen dördüncü fıkrasında, pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisinin alınmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" bölümünün 6728 sayılı Kanunla değişik (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan ve … A.Ş.'ne hitaben düzenlenen 22/5/2019 tarihli "Taahhütname" başlıklı kağıdın incelenmesinden, Şirketiniz hissedarı ... Yatırm San. ve Tic. A.Ş.'nin … T.A.Ş. ile …/…/… tarihinde akdettiği ve Şirketinize bildirimini yapmış olduğu Beyoğlu 23. Noterliği' nin …/…/… tarih … yevmiye no.lu Alacak Devri Sözleşmesi kapsamında … Elektronik Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirketiniz nezdinde sahip olduğu hisselerden kaynaklanan 2019 yılı ve sonrasına ilişkin temlike konu alacaklar kapsamında ödeyeceğiniz toplam … TL doğmuş ve doğacak tutarın ... Yatırım San. ve Tic. A.Ş. tarafından Akbank T.A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesine devredildiği, temlike konu alacakları, herhangi bir kanuni ve/veya sözleşmesel şart ileri sürmeksizin Akbank T.A.Ş. … Şubesi nezdindeki hesabına ödeyeceğinizi, işbu taahhütnameye aykırı herhangi bir durumun ortaya çıkması ve/veya Şirketinizin herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen işbu taahhütnameye aykırı davranması halinde, … A.Ş.'nin tazminat talep hakları ve fazlaya ilişkin hakları saklı olmak üzere … TL tutarı cezai şart bedeli olarak nakden ve defaten … A.Ş' nin ilk yazılı talebi üzerine kendilerine ödeyeceğinizi, gayrikabil rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğinize dair açıklamalara yer verildiği görülmüştür.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Holding A.Ş., … Teknolojik Savunma ve Güvenlik Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. ve … Bilgisayar Teknik Hizmetler San. ve Dış Tic. A.Ş. ile … A.Ş. arasında düzenlenen genel kredi sözleşmesinin teminatını teşkil etmek üzere, … Elektronik Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirketinizden olan alacaklarının … A.Ş.'ne …/…/… tarihli alacağın devri sözleşmesi ile devredildiği, başvurunuza konu "Taahhütname" başlıklı kağıdın söz konusu sözleşme ile devredilen alacakların ödeneceğinin bankaya taahhüt edilmesine ilişkin düzenlendiği dikkate alındığında, kredinin teminatı ve geri ödenmesine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan söz konusu taahhütnamenin Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/23 fıkrası gereği damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 79
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 108
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 114
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 62

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst