Kooperatif tarafından yapılan kiralama karşılığındaki ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifat oranı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kooperatif tarafından yapılan kiralama karşılığındaki ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifat oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : E-62030549-125[15-2021/236]-668596 14.06.2022

Konu : Kooperatif tarafından yapılan kiralama karşılığındaki ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifat oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Kooperatifiniz tarafından "ATM alanının kiraya verilmesi" hizmetinin 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi kapsamında değerlendirilerek, Kooperatifinize yapılacak kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifat oranınının 31/05/2021 tarihine kadar %10 olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmiştir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; (b) bendinde ise kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.3.2.1. Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri" başlıklı bölümünde, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı, söz konusu kira ödemeleri üzerinden yapılacak vergi kesintisinde, kooperatifin türü, mükellef veya muaf olup olmamasının bir öneminin bulunmadığı belirtilmiştir.31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde;"5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde ise;"Bu Karar, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğü girer."denilmektedir.Diğer taraftan, 23/12/2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 3 üncü maddesinde,"5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,"açıklaması yapılmıştır.Yine aynı Kararın 4 üncü maddesi ile 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara eklenen geçici 2 nci maddede; "1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2)numaralı bendinde yer alan oran %10 olarak uygulanır." açıklamalarına yer verilmiştir.Öte yandan, söz konusu vergi kesintisi oranının uygulanma süresi 02/06/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmış, 30/07/2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de bu oranının (%10) 30/09/2021 tarihine kadar uygulanması hususu karara bağlanmıştır.Bu hüküm ve açıklamalara göre; kiraya verdiğiniz ATM alanı için Kooperatifinize yapılacak kira ödemeleri üzerinden; 1/1/2021 tarihinden 30/09/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %10, bu tarihten sonra ise % 20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst