Konkordato Gider Avansı Tarifesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
Konkordato Gider Avansı Tarifesi

17 Haziran 2022 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31869​
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1-
(1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2-
(1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Konkordato gider avansı
MADDE 3-
(1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.
Konkordato gider avansı miktarı
MADDE 4-
(1) Talep eden;
a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 770,00 Türk Lirası,
c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,
e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı,
f) Diğer iş ve işlemler için 500,00 Türk Lirası,
g) İflasa tabi olanlar yönünden 20.000,00 Türk Lirası iflas gideri,
toplamını avans olarak öder.
(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
Konkordato gider avansının iadesi
MADDE 5-
(1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
Gider avansının ikmal ettirilmesi
MADDE 6-
(1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 7-
(1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 8-
(1) 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9-
(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 324
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 232
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 92
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 35

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst