Kombine Büro Yönetimi Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMersin Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
18008620-120[2017-720-32]-E.67136
13.08.2020​
Konu
:​
Kombine Büro Yönetimi Faaliyetlerinin Vergilendirilmesiİlgi
:​
28/09/2017 tarihli ve 213909 kayıt sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden,"821101- Kombine Büro Yönetim Hizmetleri Faaliyetleri" konulu mükellefiyetinize 13/09/2017 tarihinde başladığınız belirtilerek, bahse konu faaliyetiniz nedeniyle elde ettiğiniz gelirin ticari kazanç mı yoksa serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır. Ticari kazanç, esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğar. Bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyet ticari faaliyettir.Aynı Kanunun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."hükümleri yer almaktadır.Anılan Kanunun 65 inci maddesinde ise; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…"hükümlerine yer verilmiştir.Serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden ziyade kişisel çalışmaya ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanmasıdır. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini ticari faaliyetten ayıran en önemli özellik olup söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların daha çok emek ürünü olduğunu göstermektedir. Serbest meslek faaliyetinde yalnızca emeğe dayanan organizasyon yeterli olmadığı gibi aynı zamanda geliri doğuran emeğin, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması koşulu da aranmaktadır.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü bulunmakta olup söz konusu fıkranın 2/b bendinde; yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.Diğer taraftan, nezdinizde yapılan yoklama sonucu düzenlenen 19/09/2017 tarihli yoklama fişinin incelenmesinden, home-ofis olarak kullandığınız iş yerinde faaliyete başladığınız, adınıza kayıtlı 1 araç olduğu, depo ve şube kaydınızın bulunmadığı, işçi çalıştırmadığınız, tabelanızın asılı olduğunun tespit edildiği ve özel işletmelere finansal danışmanlık yaptığınızı, muhasebe sistemlerini kontrol ettiğinizi, muhasebe dökümanlarını hazırladığınızı beyan ettiğiniz anlaşılmıştır.Bu hüküm ve açıklamalara göre, kombine büro yönetimi faaliyetleri konulu mükellefiyetiniz kapsamında yaptığınız finansal danışmanlık, muhasebe sistemleri kontrolü ile muhasebe dokümanları hazırlama hizmetlerinin işverene tabi ve belli bir iş yerine bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yaptığınız anlaşılmış olup, söz konusu faaliyetten dolayı elde edilen gelirin serbest meslek kazancı sayılarak serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst