Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
64597866-135-E.17546
13.08.2020​
Konu
:​
Kısmi bölünmede 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 7 nci maddesinin uygulaması

İlgi
:​
18/10/2019 tarih ve 114276 sayı ile kayıtlarımıza giren özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, taşımacılık işletmenizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 ila 179 maddeleri kapsamında 18/9/2019 tarihinde kısmi bölünme (devir) yoluyla ……………………….Ltd. Şti.'ye (devralan) devir olunduğundan bahisle, 31/10/2017 tarihinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ilk iktisap edilen ve devir öncesinde Şirketinizin aktifinde bulunan ………….. ve …………….. plakalı iki adet …………… marka çekicinin, devralan Şirket adına tescil edilmesi işleminde ÖTV aranıp aranmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Mezkûr maddenin dördüncü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde belirtildiği üzere, bahsi geçen istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (159/1-b) maddesinde, kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere devrolunacağı, bölünen şirketin ortaklarının, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap edeceği veya bölünen şirketin, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 31/10/2017 tarihinde ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edilen ve Şirketiniz adına kayıt ve tescil edilmiş olan …………… ve ………… plakalı taşıtların, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam tam yıl geçmeden, 18/9/2019 tarihinde kısmi bölünme (devir) yoluyla ayrı bir tüzel kişilik olan …………………….. Ltd. Şti.'ye devredilmiş olması nedeniyle, adına kayıt ve tescil işlemi yapılan devralan şirket tarafından, söz konusu taşıtların ilk iktisabındaki matrah ile devir tarihindeki oran esas alınarak hesaplanan ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst