Kesin İzin Taahhüd Senedinde Damga Vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup MüdürlüğüSayı : 66813766-155[1-2016-68]-376051 27.09.2018
Konu : Kesin İzin Taahhüd Senedinde Damga Vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Orman Bölge Müdürlüğünce …/…/2016 tarihli ve … Yevmiye No'lu "Kesin İzin Taahhüt Senedi" ile … m2lik maden sahası için … yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirildiğiniz belirtilerek, söz konusu kesin izin taahhüt senedine ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden ödeneceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişik 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshasının ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olacağı; 6728 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 6 ncı maddesinde ise, bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabi olacağı, şu kadar ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacağı hükümleri yer almaktadır.
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/3 fıkrasında, kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 29/09/2016 tarihli 29842 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Özelge talep formunuz ve eki …/…/2016 tarihli ve … Yevmiye No.lu "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin incelenmesinden, … ili … ilçesi … mevkinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait … m2 lik yerin, …/…/2016 ve …/…/2025 tarihleri arasında 9 yıl süre ile üretim faaliyeti göstermek üzere şirketiniz adına tahsis edildiği, ilk yıl toplam arazi bedelinin …TL olduğu, …TL teminat verildiği, söz konusu taahhüt senedinin 6 ncı maddesinde, iznin verilen sürenin dolması sebebiyle sona ermesi ve taahhüt senedi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde teminatın faizsiz olarak iade edileceği, taahhüt senedinin hükümlerine uyulmaması, kademeli kapatma planına veya rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının orman idaresince tespit edilmesi halinde ise teminatın irat olarak kaydedileceği; irat olarak kaydedilen teminatın borca mahsup edilmeyeceği, bahse konu kağıdın biri asıl üçü suret olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, … ili … ilçesi … mevkinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait … m2 lik maden sahasının işletilmesi hakkında düzenlenen …/…/2016 tarihli ve … Yevmiye No.lu "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince ilk yıl toplam arazi izin bedelinin izin süresiyle çarpımı sonucu bulunacak tutar ile teminat bedeli mukayese edilerek, en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2022 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 82

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst