KDV Tevkifatı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı
:​
E-61504625-130-54793
01.11.2021​
Konu
:​
KDV Tevkifatı
İlgi
:​
10.03.2021 tarihli ve 30337 kayıt sayılı özelge talebiniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;- "… İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Konsantre Kolemanit Nakliye ve Yükleme Faaliyetleri Hizmet Alımı" ile "… İşletme Müdürlüğü Tesislerinde Üretilen … Ürünlerinin Ambalajlı ve Dökme Olarak Karayolu ile İstenen Liman ve Tren İstasyonlarına Nakledilmesi İşi Hizmet Alımı" işinin, … İşletmeleri tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş.'ne ihale edildiği, söz konusu işlerin PTT A.Ş.nin sözleşmeli alt yüklenicisi olarak da Adi Ortaklığınız tarafından yapıldığı,-Söz konusu hizmet alımına ilişkin, adi ortaklığınız ortağı olan … Kooperatifi ve … Kooperatifi tarafından Ortaklığınıza, Ortaklığınız tarafından da PTT A.Ş.ye fatura düzenlendiği,-Her iki kooperatifin ise kendi ortaklarına bu hizmeti yaptırmakta olduğu ve her ortağın taşıdığı yük tonajına ya da sefer sayısına göre ortağı bulunduğu kooperatife fatura düzenleyerek yapmış olduğu bu hizmetin bedelini aldığıbelirtilerek 1/3/2021 tarihinde başlayan yük taşımacılığında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasına istinaden adi ortaklık olarak asıl işverene (PTT A.Ş.) düzenlenen hizmet faturanıza 2/10 oranında yük taşıma faaliyetleri için tevkifat uygulanması gerekip gerekmediği, öte yandan ortaklık tarafından aylık hakedişler tutarında (PTT A.Ş.)'ye düzenlenen faturanın yarı yarıya paylaştırarak … Kooperatifine ve ... Kooperatifine fatura karşılığı yansıtıldığı, söz konusu faturanın gelir gider yansıtma amacı olduğu ileri sürülerek tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup Tebliğin;-"Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünde;"Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):...-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,...- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),...Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz."-"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11) bölümünde;"2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat OranıTebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.2.1.3.2.11.2. KapsamBu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır."
-"Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde;"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."açıklamalarına yer verilmiştir.6475 sayılı Kanun kapsamında kurulan, halihazırda kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların ise 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 384 ila 391 inci maddeleri arasında düzenlendiği anlaşılan ve "2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ" Eki 1 sayılı listede de "Diğer Kamu İşletmeleri" başlığında sayılan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. "kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları" kapsamında yer almaktadır.Diğer taraftan, özelge talep formunuz ekleri … tarihli ve … tarihli hizmet alımına ait Alt Yüklenici Sözleşmelerinin tetkikinden;-Hizmeti satın alan Şirketin PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Alt Yüklenicinin ise … Kooperatifi ile … Kooperatifi Adi Ortaklığı olduğu,- PTT A.Ş ile alt yüklenici olan Adi Ortaklığınız arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmelerinin konusunun "Konsantre Kolemanit Nakliye ve Yükleme Faaliyetleri" ile "Üretilen … Ürünlerinin Ambalajlı ve Dökme Olarak Karayolu ile İstenen Liman ve Tren İstasyonlarına Nakledilmesi" işi olduğu,-Alt yüklenici olarak Adi Ortaklığınızın sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukların Ortaklığınıza ait olduğu, PTT A.Ş.nin alt yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin muhatabı ve sorumlusu olmadığıanlaşılmıştır.Buna göre, … İşletmelerinin "Konsantre Kolemanit Nakliye ve Yükleme Faaliyetleri" ile "Üretilen … Ürünlerinin Ambalajlı ve Dökme Olarak Karayolu ile İstenen Liman ve Tren İstasyonlarına Nakledilmesi" konusunda PTT A.Ş. ile hizmet anlaşması yaptığı, ancak PTT A.Ş.nin söz konusu işleri alt yüklenici olarak Ortaklığınıza devrettiği, bu işlerin Ortaklığınız tarafından bizzat ifa edilmediği, … Kooperatifi ve … Kooperatifinin kendi üyesi olan nakliyeciler tarafından ifa edildiği anlaşılmıştır.Bu itibarla, ilgili işleri bilfiil yerine getiren nakliyeciler tarafından üyesi oldukları Kooperatiflere düzenlenecek hizmet faturalarında 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Ayrıca 25/9/2020 tarihli "… İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Konsantre Kolemanit Nakliye ve Yükleme Faaliyetleri Hizmet Alımı" işi sözleşmesi kapsamında "Konsantre Kolemanitin Emirler İstasyonunda Vagonlara Yüklenmesi ve İstiflenmesi" işine ilişkin bedelin taşıma işine ilişkin bedelden ayrıştırılabilmesi ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde yalnızca taşıma işine ilişkin bedel üzerinden 2/10 oranında KDV tevkifatı yapılması mümkündür. Söz konusu bedellerin ayrıştırılamaması halinde hizmet bedelinin tamamına 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Öte yandan, söz konusu hizmetlere ilişkin Kooperatifler tarafından Ortaklığınıza düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacak, Ortaklığınız tarafından PTT A.Ş.ne düzenlenecek faturalarda ise toplam bedel üzerinden KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne istinaden (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst