KDV İadesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı
:​
32695369-010.05-1
10.01.2017​
Konu
:​
KDV İadesiİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz ile … A.Ş. arasında düzenlenen ‘‘Fason İşçilik'' sözleşmesi kapsamında, mermer ebatlama, mermer kesim ve cilalama işine ilişkin eleman temininin, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.Söz konusu işlemin gerçekleştiği dönem itibariyle yürürlükte olan mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.2.1.) bölümünde ve 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.5) bölümünde;"Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir."açıklaması yapılmıştır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketiniz tarafından … A.Ş.’den mermer ebatlama, mermer kesim ve cilalama için eleman temini, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeline ait KDV tutarı üzerinden Şirketiniz tarafından (9/10) tevkifat yapılması gerekmektedir.

.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 95
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 24
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 37
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 34

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst