Kaynak Suyu Kiralama Bedelinin KDV'ye Tabi Olup Olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
13334133-KDV-03-10
06.04.2017​
Konu
:​
Kaynak Suyu Kiralama Bedelinin KDV'ye Tabi Olup Olmadığı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 6111 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak yayımlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin" 9 uncu maddesi uyarınca … sınırları dahilinde bulunan … suyu ve üretim alanının, … İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yapmış olduğunuz kira sözleşmesine istinaden 15 yıllığına kiraladığınızı belirterek, söz konusu kiralama işleminin KDV'ye tabi olup olmadığı, bu işlemin KDV'ye tabi olması halinde kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin nasıl beyan edileceği hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;-1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu,-17/4-p maddesinde; Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğuhüküm altına alınmıştır.Hazinenin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan yerlerde bulunan taşınmazların kiralanması işlemleri KDV Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca KDV'den müstesnadır. Hazine kavramı içerisine 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan Genel Bütçeli Kamu İdareleri girmektedir.İstisna uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.15) bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır.Diğer taraftan, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 12 nci maddesinde “Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yılık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler, gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise genel bütçeye ait olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kiraya verilir.” hükmü yer almaktadır.Buna göre, … İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacak olan su alanlarının kiralanması işlemi KDV Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca KDV'den istisnadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 72
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 50
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 52
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 52
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 91
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst