Katlı metal paletlerin faydalı ömrü ve amortisman oranı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
70280967-105-52414
18.05.2021​
Konu
:​
Katlı metal paletlerin faydalı ömrü ve amortisman oranı
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde;

- Şirketinizin, … Organize Sanayi Bölgesinde "iklimlendirme cihazlarının imalatı" yanında otomotiv bileşenleri üretimi, birleştirilmesi ve satımı faaliyeti ile iştigal ettiği,

- … model arabalarda kullanılan ve şirketiniz tarafından üretilen klima ünitesi (HVAC) ve soğutma modüllerinin (Cooling module) sevkiyatında ve istiflenmesinde metal paletler kullanıldığı, paletler boşaldığında müşteri tarafından şirketinize iade edildiği,

- Söz konusu paletlerin şirketiniz tarafından üreticilere özel olarak imal ettirildiği,

- Metal paletlerin sadece ilgili projelerde ve bu projenin süresi dahilinde kullanıldığı, yeni projenin ebatlarına uygun değilse kullanılamayacağı, revizyon yapılmasının ise yeni palet yaptırılması ile aynı maliyette olduğu,

- Proje bazlı üretimi yapılan metal paletlerin kullanım ömrünün paletlerin nasıl kullanıldığına göre değişkenlik gösterdiği (projenin süresi, yıpranma vb.) belirtilen şirketinizin aktifine kayıtlı metal paletler için dikkate alınacak faydalı ömür süresi ve amortisman oranı hususlarında tereddüt yaşandığı

belirtilerek Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinde, "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

...

Değeri 50.000.000.- lirayı (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'dan itibaren 1.400 -TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'dan itibaren 1.400 -TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.",


- 315 inci maddesinde, "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesi ile açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra, 339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2) No.lu bölümünde, 333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamaların tüm mükellefler için ortak hükümler içerdiği ve bu iktisadi kıymetlerin genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluştuğu, sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetlerin ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetler olduğu, mükelleflerin öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyecekleri, ilgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetlerin ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacağı, sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, üretilen klima ünitesi ve soğutma modülü ürünlerinin sevkiyatında ve istiflenmesinde kullanılan katlı metal paletlerin, bahse konu listenin "(3.23.) Depolama raf sistemleri" sırası kapsamında, faydalı ömür 10 yıl ve amortisman oranı %10,00 dikkate alınmak suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst