Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı damga vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı : 90792880-155.01.03.01[738]-E.331549 30.09.2019

Konu : Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı

Gelir Paylaşımında ihale kararı damga vergisiİlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Bankanız tarafından … A.Ş.-… San ve Tic. Ortak Girişimine …/… ihale kayıt numarası ile ihale edilen "… İli … İlçesi … Mahallesi … Pafta … Parsel, … Pafta …, …, …, … Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"ne ait ihale kararında, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin … TL, Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Toplam Gelirinin ise Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin %23'ünün karşılığı olan … TL olarak belirlendiği belirtilerek söz konusu ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden hesaplanacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin ise kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Özelge talep formunuz ekinde yer alan Bankanız tarafından … A.Ş.-… San ve Tic. Ortak Girişimine …/… ihale kayıt numarası ile ihale edilen işe ilişkin düzenlenen "İhale Karar Belgesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, taşınmazın tahmini satış bedelinin … TL olarak belirtildiği, en yüksek arsa satışı karşılığı asgari banka payı toplam geliri teklif eden isteklinin … A.Ş.- … San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olduğu, ihalede teklif edilen en yüksek arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin … TL, arsa satışı karşılığı asgari banka payı toplam gelirinin ise bu tutarın %23'üne tekabül eden … TL olduğu ve arsa satışı karşılığı banka payı toplam gelirinin … TL'den aşağıya düşmeyeceği (arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin … TL'yi aşması durumunda her halükarda bu tutarın %23'ünün banka gelirini oluşturacağı) hususlarının belirlendiği anlaşılmaktadır.Buna göre, "… İli … İlçesi … Mahallesi … Pafta … Parsel, … Pafta …, …, …, … Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"ne ait "İhale Karar Belgesi" başlıklı kağıdın, arsa satışı karşılığı asgari banka payı toplam geliri olarak belirlenen … TL bedel üzerinden 488 sayılı Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 111
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 86
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 105

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst