Kamuya Yararlı Derneklerin Kira Sözleşme Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.01.02[5713]-E.127161 21.04.2020

Konu : Kamuya Yararlı Derneklerin Kira Sözleşme Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan derneğiniz tarafından taşınmaz kiralanmasına yönelik olarak düzenlenen kira sözleşmesi bakımından damga vergisi muafiyetinin olup olmadığı ile söz konusu sözleşme için damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kâğıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükümlerine yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticarî ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (31) numaralı fıkrasında, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dâhil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduğu; "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasında ise, genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde alınan söz konusu kira sözleşmesinin incelenmesinden, mülkiyeti …, … ve …'e ait olan … İli, … İlçesi, … Caddesi … kapı numaralı işyeri vasıflı taşınmazın işyeri tahsisli olarak derneğiniz tarafından 5 yıllığına kiralanmasına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.Buna göre, mülkiyeti …, … ve …'e ait olan taşınmazın derneğiniz tarafından yerleşim yeri olarak kullanılacağına dair bir düzenleme içermeyen söz konusu kira sözleşmesine, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.Diğer taraftan, Derneğinizin kamuya yararlı derneklerden olduğunun tevsiki halinde 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/17 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden muaf tutulmanız mümkün bulunmakta olup, bu durumda kira sözleşmesine ilişkin damga vergisinin herhangi bir muafiyeti bulunmayan sözleşmenin diğer taraflarınca ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu verginin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, vergi ve cezadan derneğinizin de müteselsil sorumluluğu bulunduğu tabiidir.Bilgi edinilmesi rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst