Kamulaştırma kararı ve ödemelerinde damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Sayı : 45404237-155[16-58]-19722 28.01.2019

Konu : Kamulaştırma kararı ve ödemelerinde damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 2560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun (İSKİ Kanunu) geçici 10 uncu maddesi ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih ve 89/14524 sayılı Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğunuz, İSKİ Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırma yaptığınız belirtilerek, kamulaştırma kararlarınızın ve kamulaştırma bedellerinin ilgililere ödenmesine ilişkin düzenlediğiniz kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 8 inci maddesinde bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, 9 uncu maddesinde ise bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 inci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı Tablonun "I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/9 fıkrasında ise, resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 2560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğu; 21 inci maddesinin (a) bendinde, İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; EK 5 inci maddesinde ise, bu Kanunun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire sayılmayan İSKİ Genel Müdürlüğüne 2560 sayılı Kanunla tanınan damga vergisi ve harç muafiyetinin, yine resmi daire sayılmayan diğer Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerine de tatbik edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire statüsünde bulunmayan ancak kamu tüzel kişiliğini haiz olan Kurumunuz tarafından alınan kamulaştırma suretiyle satın almaya ilişkin kararlara, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun 1/A-9 fıkrası uyarınca istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, damga vergisi uygulamasında resmi daire statüsünde bulunmayan Kurumunuzun mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yaptığı ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisine konu teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst