Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi tarafından yemek hizmeti hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.05.01[5348]-273612 19.08.2019

Konu : Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri

İşletmesi Sosyal Tesisi tarafından yemek hizmeti

hakediş ödemelerinden damga vergisi

kesintisi yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst kurul olan Kamu İhale Kurumunun personelinin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak üzere Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre kurulan "Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi" tarafından yemek hizmeti karşılığı yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a fıkrası kapsamında, sadece resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) ile ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinin konusuna girmekte, bunun dışındaki ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar tabloda ayrıca yer almadığı sürece damga vergisinin konusuna girmemektedir.

Diğer taraftan, Kurumunuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar" arasında yer almakta olup, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daire kapsamına girmemektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, resmi daire sayılmayan kişi ve kuruluşlarca diğer kişi ve kuruluşlara yapılan mal ve hizmet bedeli ödemesine ilişkin düzenlenen kağıtlar Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan olmadığından, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kişi konumunda bulunan Yemek Servisi Hizmetleri İşletmeniz tarafından yine kişi konumunda bulunan firmalara yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst