Jeotermal suyun kullanım sözleşmesinde damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Jeotermal suyun kullanım sözleşmesinde damga vergisi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 97895701-155[2017/55]-886411 04.10.2018

Konu : Jeotermal suyun kullanım

sözleşmesinde damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … İl Özel İdaresi tarafından yapılan "… İhalesi"nin uhdenizde kaldığını belirterek işe ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin damga vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 6 ncı maddesinde bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden; A/3 fıkrasında, kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuza ekli "… Kira Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, ihale bedeli üzerinden teminat olarak kabul edilecek değerlerden %6 tutarında kesin teminat ve ilk yıl kira bedeli toplamı kadar ek teminat alınacağı, sözleşmenin konusunun … İli … İlçesi … Mevkiindedeki … işletme ruhsat nolu saha içerisinde bulunan, … ve … kuyularından elde edilen maksimum 50 lt/sn debiye kadar jeotermal suyun bölgede kurulacak seranın ısıtılmasında (sıcak suyun direk olarak değil eşanjör sisteminde soğuk suyun ısıtılarak) kullanımı olduğu, kiracının jeotermal akışkan ile ısıtılmış suyu projesine uygun şekilde sera tesisine ulaştıracak isale hattının yapımı, tesisin kuruluşu, tesis işletim ve bakım masraflarını üstlenmekle yükümlü olduğu, kira bedelinin … TL ve kira süresinin 25 yıl olduğu, her yıl TÜFE-ÜFE ortalaması oranının %10'un altında olması durumunda kiranın %10 olarak arttırılacağı açıklamalarına yer verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz ile … İl Özel İdaresi arasında düzenlenen "… Kira Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, ilk yıl kira bedeli ve sonraki her yıla ilişkin %10 artışa göre bulunacak 25 yıllık toplam kira bedeli ile toplam teminat tutarının karşılaştırılması suretiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre en yüksek vergi alınmasını gerektiren kiralama işlemi üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst