İstisna süresinden sonra Birleşme halinde ÖTV Kanunu Geçici 7 nci madde uygulaması.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir MüdürlüğüSayı
:​
43456486-135-E.3991
27.04.2020​
Konu
:​
İstisna süresinden sonra Birleşme halinde ÖTV Kanunu Geçici 7 nci madde uygulaması.İlgi
:​
07/02/2020 tarih ve 5676 kayıt sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, …………………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………. vergi kimlik numaralı mükellefi ……………………..………'nin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde 20/1/2020 tarihinde Şirketinizle birleştiği, adı geçen Şirketin 17/12/2018 ve 28/12/2018 tarihlerinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak ilk iktisap ettiği dört adet çekici cinsi taşıtın Şirketiniz adına tescil edilmesi halinde ÖTV istisnasının devam edip etmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesiyle, bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin söz konusu bölümünde belirtildiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin aranması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin; 1 inci fıkrasında, şirketlerin, bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle "devralma şeklinde birleşme" veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle "yeni kuruluş şeklinde birleşme" yoluyla birleşebileceği, 4 üncü fıkrasında, birleşmeyle, devralan şirketin devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralacağı, birleşmeyle devrolunan şirketin sona ereceği ve ticaret sicilinden silineceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ………………… tüm aktif pasifi ile ayrı bir tüzel kişiliği haiz Şirketinizle birleştiğinden, bu Şirket tarafından ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında istisnadan faydalanılarak iktisap edilen taşıtların, ilk iktisap tarihinden (17/12/2018 ve 28/12/2018) itibaren üç tam yıl geçmeden birleşme amacıyla Şirketinize devri halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan Şirketiniz tarafından, söz konusu taşıtların ilk iktisabındaki matrah ile devir tarihindeki oran esas alınarak hesaplanan ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst