İşletmenin Deneme ve Test Sürüş Amaçlı Kullandığı Otomobillere İlişkin Kullanım Giderlerinin Gider Kısıtlamasına Tabi Olup Olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
İşletmenin Deneme ve Test Sürüş Amaçlı Kullandığı Otomobillere İlişkin Kullanım Giderlerinin Gider Kısıtlamasına Tabi Olup Olmadığı

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 61504625-120-40276 13.06.2022

Konu : İşletmenin Deneme ve Test Sürüş Amaçlı Kullandığı Otomobillere İlişkin Kullanım Giderlerinin Gider Kısıtlamasına Tabi Olup Olmadığı

İlgi :

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda sıfır otomobil ticareti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, deneme ve test sürüşü amaçlı kullanmakta olduğunuz işletmeye ait otomobillere ilişkin kullanım giderlerinin 7194 sayılı Kanun ile binek otomobillere ilişkin yapılan düzenlemeye istinaden gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı hakkında görüş bildirilmesi talep edilmektedir.Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında; "Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere 6.000) kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere 150.000) kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)

...
5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir.)

...


7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, (313 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere 170.000 TL) söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere 320.000) aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)'' hükümleri yer almaktadır.Öte yandan 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi" başlıklı beşinci bölümünde konuyla ilgili açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.Ayrıca Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ''İndirim'' başlıklı bölümünde; ''Kanunun (30/b) maddesine göre, faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir. Buna göre, binek otomobillerini yukarıda belirtildiği şekillerde işleten mükellefler bu amaçla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabilir.Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV'nin indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerlidir.'' açıklamalarına yer verilmiştir.Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, esas faaliyet konusu kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmayan şirketinize ait binek otomobil niteliğindeki tanıtım ve test sürüşü araçlarına ilişkin giderler, binek otomobillere ilişkin gider kısıtlaması hükümlerine tabi olup söz konusu binek otomobillere ilişkin yapmış olduğunuz giderlerin en fazla %70'lik kısmı kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​
 
Benzer konular Forum Tarih
S Staja Giriş Sınavı Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları 1 302
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 101
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 93
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 145
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 91
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 51
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 155

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst