İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılıp yazılamayacağı ile ücret bordrosuna dahil edilip edilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[VUK-1-22089]-812164
04.11.2020​
Konu
:​
İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılması hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin özel eğitim kurumu olduğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alarak işçi çalıştırdığınız, çalışma izin harçlarının şirketiniz tarafından karşılandığı ve harç dekontlarında çalışma izni alınan işçilerin isimlerinin yazıldığı belirtilerek, harç masraflarını şirket giderlerinde kullanıp kullanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

I- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde ise safî kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.

Bu kapsamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun;

- 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez...",

- 62 nci maddesinde, "İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir..."

hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarlarının; çalışanlarınıza sağlanan net menfaat (ücret) olarak değerlendirilmesi ve brütleştirilerek aylık ücret bordrolarına dahil edilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri çerçevesinde gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların, esas itibariyle, mezkûr Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda aynı Kanunun 238 inci maddesinde, "İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

" hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarları, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ücret kapsamında değerlendirildiğinden, bu ödemelerin Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu ile tevsik edilmesi icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 94
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 92
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 63
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 133
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 139
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 45
E Form ve Dilekçe Örnekleri 0 79

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst