İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı
:​
E-21253973-045-22558
31.12.2021​
Konu
:​
İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı
İlgi
:​
… tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, turizm faaliyetleri işi ile iştigal ettiğiniz ve Şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazı … Bankası A.Ş.ye kiraladığınız belirtilerek Bankaya düzenlediğiniz faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceğihüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin;- "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde;"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, Şirketinizin aktifinde kayıtlı taşınmazın … Bankası A.Ş.ye kiraya verilmesi nedeniyle düzenlenen faturada hesaplanan KDV, Banka tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 1K
M Sosyal Güvenlik Mevzuatı 0 206
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 29
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 42
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 89
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 39
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 83
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst