İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devri

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
32695369-125-27710
04.08.2021​
Konu
:​
İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devriİlgi
:​
… tarih ve … havale kayıt sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen ve iş ortaklığınız uhdesinde kalan … Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işinin iş ortaklığınızın ortaklarından ... İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti'ye devrinin vergisel boyutu hakkında görüş talep edilmektedir.I- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:Kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılan iş ortaklıkları, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında, maddede yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır.1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;-"2.5.2. Unsurları" başlıklı bölümünde, "...Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş ortaklığının da sona erdiğini göstermez. Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır."-"2.5.3. İşin bitiminde ortaya çıkan zararların durumu" başlıklı bölümünde, "Kurumlar, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet gösterebilmektedirler.Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler. Ortaklar ise dönem sonlarında ortaya çıkan kâr veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında paylaşarak kendi hesaplarına dahil etmektedirler.İş ortaklıkları ise Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı bir kurum olarak değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmaktadırlar. İş ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve vergi sonrası kazanç ortakların hisselerine göre ortaklara dağıtılmaktadır..."açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, … Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaat işinin, iş ortaklığınız tarafından ortaklarından birisine devredilmesi nedeniyle, devir tarihi itibariyle iş ortaklığınız açısından işin bittiği, ortak açısından ise işe başlandığı kabul edilecektir.Böylece, işin devredildiği tarihin iş bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu tarihin içinde bulunduğu hesap dönemi itibariyle kar veya zararın tespit edilerek iş ortaklığınızın vereceği kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir. İş ortaklığınızın tasfiyesinin, yukarıda belirtilen Kanun ve Tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirilmesi gerektiği ise tabiidir.II- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;-1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiğihüküm altına alınmıştır.Buna göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen ve iş ortaklığınız uhdesinde kalan Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaatı işine ilişkin hakediş faturalarında KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işin iş ortaklığınız tarafından tamamlanamaması ve ortaklarından Turhal Alkanlar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti'ye devri durumunda, söz konusu devir için bir bedel alınması halinde alınan bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır.Ayrıca, söz konusu işin devri sonucu iş ortaklığınızın mükellefiyetinin sona ermesi durumunda, bu iş nedeniyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst