İş Artışı Olmaksızın, Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fiyat Farklarında Sözleşme Karar Damga Vergisi Kesilip Kesilmeyeceği

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı : 13334133-DVK-04-4 11.01.2018

Konu : İş Artışı Olmaksızın, Asgari Ücret

Artışından Kaynaklanan Fiyat Farklarında

Sözleşme Karar Damga Vergisi Kesilip Kesilmeyeceğiİlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuzda ve bağlı birimlerinde Kamu İhale Kanunu Kapsamında hizmet alımı suretiyle personel çalıştırıldığı, sözleşme gereği yükleniciye yapılan ödemelerde asgari ücret artışından kaynaklanan artışlar için fiyat farkının ödendiği, yükleniciye hakediş ödemesi yapılırken idarenizce fatura bedeli üzerinden damga vergisi kesildiği belirtilerek, Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında iş artışı olmaksızın, asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarına ilişkin olarak, ihale kararı ve sözleşme damga vergisinın kesilip kesilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ve işlemler üzerinden alınacağı; 8 inci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı hükümlerine yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 inci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, asgari ücrette meydana gelen artıştan kaynaklanan fiyat artışına ilişkin olarak, • Yeni bir ihale kararı alınmış, ek sözleşme veya bu kağıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, vb.) düzenlenmiş ise, alınan ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesine göre, düzenlenen ek sözleşmenin veya sözleşme yerine geçen protokolün veya bu mahiyetteki kağıdın ise aynı tablonun 1/A -1 fıkrasına göre,


 • İhale kararı ve ek sözleşme düzenlenmemiş fakat harcama yetkilisinden "olur" veya "onay" alınmış ise alınan "olur"/"onay" hem ihale kararı, hem de mukavele belli parayı değiştirir mahiyette olduğundan, söz konusu"olur"/"onay"ın, 488 sayılı Kanunun 6 ve 14 üncü maddelerinin ikinci fıkraları gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren mukavele değişikliği (artırılan meblağ) üzerinden anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 1/A fıkrasına göre,


 • Resmi daire sıfatına haiz kurumlar tarafından yapılacak hakediş ve avans ödemeleri (iş veya fiyat artışına ilişkin tutar dahil) nedeniyle düzenlenen kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/I-a fıkrasına göre,


damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Diğer taraftan, asgari ücrette meydana gelen fiyat artışı uygulaması nedeniyle; ihale makamı ile yüklenici arasında ihale kararı, ek sözleşme vb. belge düzenlenmemiş veya bu kağıtların yerine kaim olmak üzere ilgili makamdan "olur"/"onay" alınmamışsa, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin olarak damga vergisi aranılmayacağı tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst