İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAKKARİ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
88945244-010-E.5342
11.12.2020​
Konu
:​
İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi

İlgi
:​
12/05/2020 tarihli ve E.25078 sayılı yazı ekinde alınan özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Youtube kanalınızın bulunduğu ve bu kanala yüklenilen içerik/içerikler nedeniyle 2018 yılı Haziran ayında şahsınıza ait Youtube AdSense hesabına 201,00-TL tutarında ödeme yapıldığı, gelir kaynağınızın Youtube olmadığı, bir defaya mahsus yapılan 201,00-TL tutarındaki ödemenin vergiye tabi olup olmadığı, vergi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği ve yapılacak işlemler ile ilgili hususlarda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu, gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtilmiş ve gelire giren kazanç ve iratlar anılan Kanunun 2 nci maddesinde bentler halinde sayılmıştır.Mezkur Kanunun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Anılan Kanunun 85 inci maddesinde ise mükelleflerin, Kanunun 2 nci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar. Bu bakımdan şahsınıza ait Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerik/içerikler nedeniyle her ne kadar bir defaya mahsus gelir elde ettiğinizi belirtmiş olsanız da, söz konusu içeriklerin Youtube kanalınızda halen yüklü olması, bu içerikler nedeniyle gelecek dönemlerde de kazanç elde etme potansiyelini barındırmaktadır.Öte yandan, Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlarda benzer şekilde içerik/içerikler üretmek ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil etmektedir.Bu bağlamda, Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler nedeniyle tarafınıza yapılan ödeme/ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre "ticari kazanç" kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, adınıza gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ayrıca söz konusu gelirin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 72
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 112
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 67

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst