İnsansız Hava Aracı Eğitimi Sonunda Ticari Pilot Sertifikası Verilmesi Halinde Vergilendirme

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
96620903-120-E.142890
13.11.2019​
Konu
:​
İnsansız hava aracı eğitimi sonunda ticari pilot sertifikası verilmesi halinde vergilendirme

İlgi
:​
23.10.2018 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Derneği adına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkisinde "İnsansız Hava Aracı (Drone)" eğitimi vererek ticari pilot sertifikası vermeye başladığınızı, resmi kurumlarda ve özel şirketlerde çalışan personeller ile kişilere bireysel olarak eğitim verdiğinizi ve eğitim hizmeti mukabili faturaların kurumlar veya kişiler adına düzenleneceği belirtilerek, bu faaliyetinizin ticari kazanç hükümlerine göre mi yoksa serbest meslek kazancı hükümlerine göre mi vergilendirileceği ile faaliyetinizde uygulanacak olan KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, nelerin ticari kazanç sayılacağı ise 7 bend halinde sayılmıştır.Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Aynı Kanunun, "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır."Serbest meslek faaliyeti; "sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmüne, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez." hükmüne yer verilmiştir.Bu hükümlere göre, resmi kurumlarda ve özel şirketlerde çalışan personeller ile kişilere bireysel olarak "İnsansız Hava Aracı (Drone)" eğitimine müteakip ticari pilot sertifikası verme faaliyetinin şahsi mesaiye ilmi ve mesleki bilgiye dayanarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız durumunda, söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti, bu faaliyetinizden elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.Diğer taraftan, söz konusu faaliyetiniz için eğitimler, seminerler ve toplantı organizasyonlarının düzenlenmesi, bu işler için ilgili tesisat, ekipman ve insansız hava araçlarının temin edilmesi ve faaliyetinizin ticari bir organizasyon yapısı içinde yapılması halinde ise bu şekilde yürütülen faaliyetin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırasında, üniversite ve yüksek okullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlerin % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.Buna göre, İnsansız Hava Aracı (Drone) eğitimi vermek üzere düzenlediğiniz kurs faaliyetleri katma değer vergisine tabi olup; söz konusu kurslarda vereceğiniz eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında alınmış bir izin belgesi çerçevesinde ifa edilmesi halinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırası uyarınca %8, aksi takdirde % 18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst