İnşaat Eser Sözleşmelerinde Damga Vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü


Sayı : 16700543-155[17-515-114]-53307 18.09.2018

Konu : İnşaat Eser Sözleşmelerinde Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, özelge talep formu eki "… Konutları İnşaatı Eser Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceğine ilişkin görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasına 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen (14) numaralı bentte, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinin, (15) numaralı bentte ise resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerinin binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15/03/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/03/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan "Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri" ile (15) numaralı bendinde yer alan "Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri"ne "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, 13/03/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi olan 15/03/2017 tarihinden itibaren; resmi şekilde diğer bir ifadeyle noterde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri ile bu sözleşmeler kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanması gerekmektedir.

Özelge talep formu eki …/…/2017 tarihinde düzenlendiği anlaşılan "… İnşaatı Eser Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, sözleşmenin konusunun mülkiyeti … A.Ş.'ye ait taşınmaz üzerine … ismi ile maruf eserin anahtar teslimi olarak inşaatlarının yapılması ve eksiksiz olarak iş sahibine teslim edilmesi olduğu, toplam sözleşme bedelinin ise … TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (14) ve (15) numaralı bendinde yer alan sözleşmelerden olmadığı anlaşılan "… Konutları İnşaatı Eser Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst