İmalat sürecinde asidik maddelerin saklanması veya işlem süreçlerinde kullanılmasına yönelik kullanılan iktisadi kıymetin amortisman oranı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
31435689-120[E.11999-E.3901-E.13503]-42125
02.04.2021​
Konu
:​
Asit Kazanlarının (Asit Tankı) Gider Olarak Yazılıp Yazılmayacağı Hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; metallerin ısıl işlem ve anotlama, sertleştirme, vernikleme vb. yüzey işlemleri, elektroliz, çinkoyla galvenizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyetiyle iştigal ettiğinizi, işinizin gereği kullanmış olduğunuz asit kazanı olarak adlandırdığınız iktisadi kıymetin faydalı ömür süresinin, asitten dolayı kullanılamaz hale gelmeleri nedeniyle, 9-15 ay arasında değiştiğini belirtilerek, bu iktisadi kıymetin alış bedellerinin direkt gider yazılamayan demirbaş sınırının üzerinde olması ve faydalı ömür sürelerinin de az olması nedeniyle, söz konusu iktisadi kıymet bedellerinin direkt gider olarak yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği; değeri (2020 yılı için) 1.400 TL'yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2020 yılı için) 1.400 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

- 320 nci maddesinde, amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başladığı, bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamının mükellefçe uygulanan nispete bölüneceği; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacağı, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değerin, itfa süresinin son yılında tamamen yok edileceği; her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği; amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılamayacağı

hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, değeri Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olan, işletmede bir yıldan fazla kullanılan, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan ve envantere dahil bulunan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılması mümkün bulunmakta olup, amortisman ayrılmasına iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri hesap döneminden itibaren başlanması icap etmektedir. Aktife girme kavramı ise, iktisadi kıymetin iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilmesini, değerleme gününde envantere dahil olmasını ve kullanılmaya hazır halde bulundurulmasını ifade etmekte olup, iktisadi kıymetin işletmede fiilen kullanılmaya başlanması gerekli bulunmamaktadır. Bununla birlikte, değeri, mezkûr Kanunun 313 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulamasında ilgili dönemde geçerli haddi aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortisman yoluyla itfası veya amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesi mümkündür.

Diğer taraftan, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2) No.lu bölümünde, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamaların, tüm mükellefler için ortak hükümler içerdiği ve bu iktisadi kıymetlerin genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluştuğu, sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetlerin ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetler olduğu, mükelleflerin öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyecekleri, ilgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetlerin ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacağı, sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan özelge talep formunuzda belirtilen iktisadi kıymetin amortisman süresi ve oranı ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü talep edilmiş olup gelen yazıda özetle, evrak üzerinde yapılan inceleme neticesinde; "1.1.8.2, Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları" sırasında belirtilen asit tanklarının faydalı ömrünün 10 (on) yıl olmasının uygun olacağı kanaatine varıldığı, diğer taraftan firmanız ile mezkur Bakanlık arasında yapılan görüşmede, firmanızın kullandığı bahse konu ürünün, Tebliğ ekli listesinde ifade edilen depolama amaçlı bir tank olmadığı, imalat prosesi içerisinde kullanılan ve fiziksel deformasyona maruz kalan plastik bir kap niteliğinde olduğu hususları belirtilmiştir.

Amortisman listesinde "3.65. Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları" sırası için faydalı ömür 5 yıl, normal amortisman oranı %20 olarak öngörülmüştür.

Buna göre, işlem sürecinde kullanılan asidik maddelerin saklanması veya işlem süreçlerinde kullanılmasına yönelik plastik bir kap niteliğindeki söz konusu iktisadi kıymetin aktifleştirilerek amortisman listesinin (3.65) sırası kapsamında amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işletmede bir yıldan fazla kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalıyor olmaları halinde, mezkûr Kanunun 317 nci maddesi kapsamında fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranı belirlenmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Vergi Mevzuatı 0 220
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 32
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 69
M 2022 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 36

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst